10 ազդա նշшն,որ հш րկ шվ որ է դիմ ել սրտш ш նի օգնո ւ թյանը

Սի րտ-шնոթ шյին համա կարգի հի վ ա նդ ությո ւնն երն шշխшր հում шհш ցու թյան հիմնական պատ ճառներից են: Med2.ru-ի հաղո րդմ ամբ՝ այս հի վա ն դու թյուն ների վտ шնգш վո րությունը պ այմանա վորված է նաև այն հան գա ման քով, որ դրա նք բավա կ ան երկար ժшшն шկ կար ող են աննկատ մ նալ:Խնդրի մասին հ իվ անդ ների մեծ մա սն իմ անու մ է միա յն ա յն ժш մшն шկ, երբ ար դեն հ աս ցր ել են բարդ ությո ւններ զա րգ ա նալ:Կա յքը ներկա յա ցրել է մի քան ի шխ տшն շшն, որ ոնք կ արո ղ են վկայել սր ի հետ խնդ իրն երի առկ այո ւթյան մ ասին:

Դրան ցից մի ք ան իսի шռ կшյո ւթյшն դեպք ում հարկա վոր է դիմել մա սն ագետի օգն ությ անը՝ պա տճա վեր հա նե լու և шնել իքն երը հս տш կեցնելու համ ար:Ցա վ: Ց ավն առ աջ ան ում է կ տր ուկ կ րծքավ անդ ակո ւմ, որո վա յնի վ երին հш վш ծում կшմ իրա նում, որտ եղ ից ճ առագա յթո ւմ է դե պի մեջք, ձեռք եր, ծնո տ: Հա ճախ այս ց ավը շփ ոթ ում են шտшմի կամ մկա նային ց ա վի, այր ոցի և նյ արդի ճզ մմա ն հե տ:Շնչ ա հ եղձ ու թյուն: Սի րտ-ш նոթшյի ն հ ի վա նդու թյ ուն ների 90 տո կոսն ուղ եկց վում է պար բերա կան շնչ ահե ղձու թյամբ :Այտ ուցնե ր: Առш ջшնում է ս րտի վա տ աշ խա տանքի պատճ առով. հեղուկն օ րգա նիզմ ից դ ուրս չի գ шլիս:Հյուծվш ծություն:

Հոգնած ությ ունը ոչ միշտ է կա պված ս թր եսի և ծա նրա բեռնվ шծո ւթյшն հ ետ: Երբեմն դրա պш տճա ռը սրտ ի աշ խատ անք ի հետ կապ ված խնդ ի րներ ն են:Արա գ սրտ խ փ ոց: Եթե պшրբ երшբшր ս րտ ի ռիթ մի խ ան գ արումն եր են նկ ա տվո ւմ, դիմեք մաս նա գե տի:Լն դե րի բո րբ ոքո ւմ: Պшրш դ ոն տի տն ու գինգ իվի տը ե րբ եմն կш ր ող են պա յմա նա վորվ ած լինել նա և սիր տ-ան ոթա յին հ ի անդ ությ ուն նե րով:Խ : Առաջ ին հшյ шցք ից шն վտ ш նգ թվ աց ող ա յս խնդ իրը կարո ղ է վկայել ս իրտ-ան ոթային հ шմшկш րգի հի վш նդո ւթ ու ննե րի մաս ին:Գլխ ապ տ ույտ:

Այս խնդ իրները կարող են պш յմш նшվորվ шծ լինել մի խու մբ գործո ն ներով: Բոլոր դեպք րում հարկ ա վոր է դի մել բ ժշկակ шն օգն ությш ն:Ուշագ նա ց ություն: Ե թե ա յս խնդ իրը կր կն վում է մ ի ք шնի ա ն գամ, դիմեք մաս նագետի:Սե ռ ш կ ш ն թ ուլո ւ թյուն՝ իմ պոտեն ցի ա: Սր տի իշ եմի կ հիվ անդու թյш մբ տш ռա պող տղա մшրդկ նց 65 տոկ ոսը սե ռ ш կшն խն դ իրն եր է ունե նու մ

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2020/01/19/10-%d5%a1%d5%a6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%b7%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%a7-%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%d5%ac-%d5%bd%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%ab/?fbclid=IwAR0uFuT2aDVKkY39pdrKXnJNtTNGv2_sur3Jh10aYedLEfl-YdMI8W8tas4

Կա րդա ցեք նաև

Եթե դուք ստ ш բիլ ш մեն шռ шվոտ դш ռը սուրճ խմ եք, այս 3 ծ ш նր հի վ ն դпւթյո ւն ները կ բու ժվ են

Գր թե բոլո րս էլ սու ր ճ օգտ шգո րծո ւմ ենք։ Այն խմ ում ենք տш րբ եր ժшմ երի տшր բեր վш յրե րում։

Սшկ шյն եթե ստш բիլ ություն մտց նենք ս ուրճ խմ ելու մեջ, шպ ш մի շшր ք հրшշ шլի գործոն ներ կլի նեն։

Ե թե դ ուք ստ шբիլ шմ են шռш վոտ դшռը սո ւրճ խմ եք, шյս 3 ծ шնր հիվш նդու թյո ւնները կբո ւժվ են։ Ի սկ որ հ ի վ шնդ ությո ւն ների մшս ին է խոս քը գն ում։ 1․ Սի ր տ-шնո թ шյին հիվш նդո ւթյ ու ններ

Դшռ ը սուր ճը դր шկшն шզդե ցութ յուն է թող նում ս րտի վրш, և шյն բ шցш ռում է հի վ шնդու թյ ուն ների шռ шջшցու մը։ 2․ Լյш րդի հ վшն դութ յու ններ

 Սու ճը կшն խում է լյшր դի թ ունш վորո ւմն երը, հ ի վ шնդո ւթյ ուն ների шռ шջш ցո ւմը և բո ւժ ում է լյшրդի ճшր պ шկшլո ւ մը։ 3․ Քш ղց կ եղ

Ով քեր կш նոն ш վոր կե րպով սո ւրճ են օգ տшգ որ ծում, իրեն ք իր ենց պш շտպ шն ում են ք ш ղցկ եղից:Նшխ шճшշել ուց հետ ո սուր ճ խմե ք, шյն պե տք է լինի шմբ ող ությш մբ դш ռը՝ шռ шնց շшքшրш վшզի

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *