Ար տո նյшլ պ шյմ шննե րով կե նսш թոշ шկ՝ 55 տ шրեկ шն ից․ պшյ մшն ները՝ օ րեն քու մ

Արտոնյшլ պшյմ шններ ով կենս աթոշшկ՝ 55 տшրեկա նից ․ պայմшնները՝ օրենքում

Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ՝ 55 տարեկանից․ պայմանները՝ օրենքում

Արտոնյալ պայ մաններով կենսաթոշակ (թիվ 1 ցուցակով) նշանակվում է 55 տարին լրացած անձին, եթե նա ունի առնվազն 25 օրացուց ային տարվ ա աշխա տանքային ստաժ, որից առնվազն 15 օրացուցային տարին աշխատել է առանձն ապես վնա սակար, առա նձնապես ծանր պայմաններում և այդ ժամանակահատվածո ւմ լրի վ աշխատ անքային օրը կատարել արտոնյալ կենսաթոշակի իրավունք տվող աշխատանք: Այս մասին սահ մանում է «Պետական կենսաթոշ ակների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածը։Կանանց, մինչև սույն մաս ով սա հմանված կենսաթոշ ակային տարիքը լրանալը, կենսաթոշակ է նշանակվում ը ստ հետևյալ ս անդղ ակի.

Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ՝ 55 տարեկանից․ պայմանները՝ օրենքում

Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ (թիվ 2 ցուցա կով) նշանակվում է 59 տարին լրացած անձին, եթե նա ունի առնվազն 25 օրացուցային տարվա աշխատ անքային ստաժ, որից առնվազն 20 օրացուցային տարին աշխատել է վնասակար, ծանր պայման ներում և այդ ժամանակահատվածում լրիվ աշխատանքային օրը կատարել արտոնյալ կեն սաթոշակի իրավունք տվող աշխատանք:Կանանց, մինչև սույն մասով սահմա նված կենսաթոշակ ային տարիքը լրանալը, կենսաթոշակ է նշանակվում ըստ հ ետևյալ սան դղակի.

Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ՝ 55 տարեկանից․ պայմանները՝ օրենքում

Արտոնյալ պայմաններով կեն սաթոշակ նշանակվում է 45 տարին լրացած և առնվազն 20 օրացուցային տարվա աշխատանքային ստա ժ ունեցող` հիպոֆիզարային թզուկությամբ հիվանդ (լիլիպուտ) անձին: Այն նշանակվում է մինչև տարիք ային աշխատանքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրանալը: Թիվ 1 Ցուցակով արտոնյ ալ պայմաններով կենսաթոշակ նշանակվում է 55 տարին լրացած անձին, եթե նա ունի առնվազն 25 օր ացուցային տարվա աշխատանքային ստաժ, առնվազն 15 օրացուցային տարին աշխատել է առ անձնապես վնասակար, առանձնապես ծանր պայմաններում (թիվ 1 ցուց ակ), մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը առնվազն 7 օրացուցային տարի 6 օրացուցային ամիսն աշ խատել է առանձնապես վն ասակար, առանձնապես ծանր պայմաններում և այդ ժամա նակահատվածում լրիվ աշխատ անքային օրը կատարել արտոնյալ կենսաթոշակի իրավունք տվող աշխ ատանք:

Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ՝ 55 տարեկանից․ պայմանները՝ օրենքում

Թիվ 2 Ցուցակով արտո նյալ պ այմ աններով կենսաթոշակ նշանակվում է 59 տարին լրացած անձին, եթե նա ունի առնվազն 25 օրացուցային տարվա աշխատանքային ստաժ, առնվազն 20 օրացուցային տարին աշխատել է վնասակար, ծանր պայմա ններում (թիվ 2 ցուցակ), մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը առնվազն 10 օրացուցային տ արին ա շխատել է վնասակար, ծանր պայմաններում և այդ ժամ անակահատվ ածում լրիվ աշ խատանքային օրը կատարել արտոնյալ կենսաթոշակի իրավունք տվող աշխա տանք:

Աղբյուրը https://armbloginfo.ru/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%ac-%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%be-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bd%d5%a1%d5%a9%d5%b8%d5%b7%d5%a1%d5%af%d5%9d-55-%d5%bf%d5%a1/?fbclid=IwAR2-XzDEk9DFY281IXAQGn6K7ao3hIWDRGQd_vbCpdHmJTfc6Jld63Iznpk

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *