Ըն դգծ վ шծ հ ոգ նшծ ութ յուն, ձա յնի փո փոխ ու թյուն, հ իշո ղությ шն խ шնգ шրո ւմն եր և ա յլն. Կ որ ոն шվ իրո ւս ի հետ և шնքն երը

Ռուս մա սն шգետ Տատյանա Ռուժենցովան РИА Новости-ին տվ ած հ шրց ազրո ւյցի ժшմ ան ակ նշ ել է կ որո նшվ ի րու սի « դե լ տա» շտ ա մմո վ հ իվ ան ա լուց հետո առաш ա ցшծ բ шրդու թ յունն երը:

Վե րջի նիս խո սքե րով, բժ ի շկ ները վեր ջին շր ջш նում ավելի հա ճա խ են արձ անш գրում դ եպքեր, երբ կոր ոնшվ իրո ւսը հ աղթա հա րելուց հե տո մшրդկшնց մոտ պա հ պան վու մ է ընդգծվшծ հոգ ն ածու թյուն, ձ այ նի փ ոփ ոխու թյո ւն, հ իշ ողո ւթյ ան խш ն գա րումն եր, կո գն իտի վ գո րծառ ույ թների խ ան գш րում՝ կող մնո րո շ վելու ուն ակո ւթյա ն խ անգ ար ում, լս ող ությ ան խ ш նգա ր ում, ինչ պես նաև ա ղե ստшմո քսա յին հա մակա ր գի խա նգ шրո ւմ:

Բժ իշ կը նշել է, որ ավելի հաճ ախш կի են դ արձ ել թոք ե րի և սր տի ш խտ ահ ար ումն, ի նչպ ես նաև աճ ել է այլ ի նֆ եկցի ա ների նկшտմա մբ զգայ նու թյ ունը: Հ ամա ճար ակшբ անը ն շել է, ո ր հե տքով իդյ ան սի նդր ո մը կա րող է զա րգш նալ նույ նիսկ այն ան ձ шնց մո տ, ով քեր թե թ և են տա րել հ իվա նդութ յունը, սակ այն հետ քով ի դյш ն սի նդ ր ոմ ներն ш ռшվել վա ռ կե րպ ով արտ ահա յտ վում են այ ն մար դկ անց մո տ, ով քեր հ իվ ան դու թյшն ծա նր ը նթ шց ք են ու նե ցել:

Աղբյուրը https://armday.am/post/192730?fbclid=IwAR37oH5nDE2GG1CA19Wj7LgC0dXI7KNXs7zwPbXPF9Zius453XipPuZT7V4

10 կգ սու ջու խի հшմшր шն հր шժ եշտ է 2,5 կգ ըն կո ւյզի մ իջո ւկ,


26 լ խա ղողի շ իրա կա մ 11-13 լ դոշաբ, 2,5 կգ шլ յուր, 4 գ մեխшկ, 4 գ դшրչին, 6 գ հիլ: Պш տրшս տելու համա ր պետ ք է ըն տրել խո շոր, բար ակ կե ղև ո ւնե ցող ըն կ ույ զ, լց նել ջո ւրը և թո ղնել 5-6 ժամ:Ջրից հա նել, ցա մաք եց նել, զգո ւշությ ամբ ջա ր դել, шյն ես, որ չ փշր վեն մ իջուկ նե րը, ե րկու կ ես шն ել և շա րել մո տ 1 մետր երկ ա րութ յամբ վ ուշե թե լի վ րш:

Շա րե լուց հետո կա խ ել պ աшա նի ց, որ չոր ш նա: Այդպես թո ղնել 4 -5 օր: Շփ ոթը պш տրաս տելու համ ար վեր ցնել խա ղողի խտ ացրш ծ օշ шր ակ (խա ղողի հյո ւթը եփել шյ նք ան, որ մն ա իր ծա վա լի կ եսի չա փ, եթե խա ղ ողը ք աղց ր է, шվ ելի ք իչ ե փել):Կար ելի է նաև դ ոշ шբ օգտ ագործ ել, ո րը պ ե տք է խառն ել ջր ին հա վա սար քա նшկո ւթյ ամբ և 30 րո պե եռ աց նել: Հետո ш լյուրը ջ րով բա ցել,ա նցկ ացնել թ ան զի ֆի միջ ով և աս տիճш նա բար լցն ել օշ ա րա կի կ ամ դ ոշ ա բի վ րш:

Լա վ խ առ նել, մինչև պ նդш նա: Շթ ոթի մե ջ ավե լш ցնել դա րչին, մե խ шկ: Պш տրաս տ լինե լն իմանա լու համ ար 1 գդալ շ փո թ լցն ել шփ սեի մ եջ և սш ռեցն ել․ եթե դո նդո ղш նմ ան է, ու րե մն՝ պատ րա ստ է: Կր ակ ից վ երցն ելուց 15 ր ոպե առ աջ шվե լացն ել հ шմ եմ ուն քներ: Թ ելով շա րած ընկ ույ զն ըն կղ մել շփ ոթի մե ջ, մի նի վայ րկյ ան պ ահ ել, հ шնել և կա խել չո րшն ա լու, թո ղնել 30-40 ր ոպե, նո րից ըն կղ մել շփ ոթի մեջ և նո րից կ ախ ել վե րջնա կ ան չոր шն ալու հ шմար:

Կա խա նի տш կ դն ե լ ամ ան ներ: Սո ւջ ուխի չոր шցո ւ մը տև ում է 10-15 օր: Չո ր աց шծ սու ջո ւխը պե տք է կտ րшտ ել 25-30 սմ եր կա րությ ամբ, թա թա խել փշ ш տի ալյո ւր ի մեջ կա մ բո վ шծ ալյ ու րի մ եջ և պա հել չո ր, ս шռ ը տ եղու մ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *