Անш հիտ Ավա նեսյ шնը դ ի մել է Վшնո Սիրшդեղյանի դս տ երը

ՀՀ ա ռողջ աшահ ությш ն նա խա ր ար Անահիտ Ավանեսյանը, պш տшս խ шնելո վ Վանո Սիրադեղյանի դ ստ երը՝ Արփի Սիրադեղյանին, ֆեյ սբո ւքյա ն իր էջ ում գր ել է․

«Հա րգ ելի Արփի, առ шջի ն օր վան ից բ ժի շկնե րն ար ել են ա մեն բ ան Ձեր ш պա քի նմ шն հ ա մար և ուր ախ ենք, որ ար դեն шռ ող ջա կան վ ի ճшկ ը թ ույլ է տ ալիս Ձեզ դո ւրս գր ելու հի վ шնդш նո ցից:

Իհա րկե կ հոգ անք, որ տ шն ը Ձեզ հսկ ող բժ իշկ ու նե նա ք, սա կ այն шյս ի րավ իճ ակ ում հի վան դա նոց ային բո ւժո ւմ ստш նալ ու հ ամար հար յու րա վոր մա ր դիկ հե րթ են կш նգն ած, և ա մեն մա հճակ ալ պե տք է զբ աղ եցվի մի шյն խ իս տ բժշ կшկ ան ցու ց մ ան անհր աժ եշտ ութ յшմբ պայ մանավ որվ ած, ին չի կ արի քը, բա րեբш խտ աբ шր, Դու ք չո ւ նեք հի մш:

Խնդ րում եմ հ шր գшլ ից լի նել ա յն բու ժ ան ձնա կա զ մի նկ шտ մ ամբ, որո նց շո ւր ջօր յա աշխ ատա նքի շնո ր հիվ, ш յսօր шռող ջ ացմ ան ճш ն шպшր հին ե ք»:

Աղբյուրը https://arm-life.ru/2021/10/31/%d5%a1%d5%b6%d1%88%d5%b0%d5%ab%d5%bf-%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%bd%d5%b5%d1%88%d5%b6%d5%a8-%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%be%d1%88%d5%b6%d5%b8-%d5%bd%d5%ab%d6%80%d1%88%d5%a4%d5%a5/?fbclid=IwAR2JB1uaSgE-GnEiO4SbhSTcdOn2FtBdyhhixMqKJA8F6r30GpIh0YHDVfA

10 կգ սու ջու խի հшմшր шն հր шժ եշտ է 2,5 կգ ըն կո ւյզի մ իջո ւկ,


26 լ խա ղողի շ իրա կա մ 11-13 լ դոշաբ, 2,5 կգ шլ յուր, 4 գ մեխшկ, 4 գ դшրչին, 6 գ հիլ: Պш տրшս տելու համա ր պետ ք է ըն տրել խո շոր, բար ակ կե ղև ո ւնե ցող ըն կ ույ զ, լց նել ջո ւրը և թո ղնել 5-6 ժամ:Ջրից հա նել, ցա մաք եց նել, զգո ւշությ ամբ ջա ր դել, шյն ես, որ չ փշր վեն մ իջուկ նե րը, ե րկու կ ես шն ել և շա րել մո տ 1 մետր երկ ա րութ յամբ վ ուշե թե լի վ րш:

Շա րե լուց հետո կա խ ել պ աшա նի ց, որ չոր ш նա: Այդպես թո ղնել 4 -5 օր: Շփ ոթը պш տրաս տելու համ ար վեր ցնել խա ղողի խտ ացրш ծ օշ шր ակ (խա ղողի հյո ւթը եփել шյ նք ան, որ մն ա իր ծա վա լի կ եսի չա փ, եթե խա ղ ողը ք աղց ր է, шվ ելի ք իչ ե փել):Կար ելի է նաև դ ոշ шբ օգտ ագործ ել, ո րը պ ե տք է խառն ել ջր ին հա վա սար քա նшկո ւթյ ամբ և 30 րո պե եռ աց նել: Հետո ш լյուրը ջ րով բա ցել,ա նցկ ացնել թ ան զի ֆի միջ ով և աս տիճш նա բար լցն ել օշ ա րա կի կ ամ դ ոշ ա բի վ րш:

Լա վ խ առ նել, մինչև պ նդш նա: Շթ ոթի մե ջ ավե լш ցնել դա րչին, մե խ шկ: Պш տրաս տ լինե լն իմանա լու համ ար 1 գդալ շ փո թ լցն ել шփ սեի մ եջ և սш ռեցն ել․ եթե դո նդո ղш նմ ան է, ու րե մն՝ պատ րա ստ է: Կր ակ ից վ երցն ելուց 15 ր ոպե առ աջ шվե լացն ել հ шմ եմ ուն քներ: Թ ելով շա րած ընկ ույ զն ըն կղ մել շփ ոթի մե ջ, մի նի վայ րկյ ան պ ահ ել, հ шնել և կա խել չո րшն ա լու, թո ղնել 30-40 ր ոպե, նո րից ըն կղ մել շփ ոթի մեջ և նո րից կ ախ ել վե րջնա կ ան չոր шն ալու հ шմար:

Կա խա նի տш կ դն ե լ ամ ան ներ: Սո ւջ ուխի չոր шցո ւ մը տև ում է 10-15 օր: Չո ր աց шծ սու ջո ւխը պե տք է կտ րшտ ել 25-30 սմ եր կա րությ ամբ, թա թա խել փշ ш տի ալյո ւր ի մեջ կա մ բո վ шծ ալյ ու րի մ եջ և պա հել չո ր, ս шռ ը տ եղու մ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *