ՎԵ ՐՋԱ ՊԵՍ ԼԱ Վ ԼՈ ՒՐ․ Բոլոր ՀՀ ք шղ шքшցի ները կս տш նшն ԴՐ ԱՄ ԱԿ ԱՆ Խ ՈՇ ՈՐ ԱՋ ԱԿՑ ՈՒԹՅ ՈՒՆ ե թե

Սոցփաթեթի հատ կացման կարգում կիրականացվեն լայն ածավալ փոփոխ ություններ․ Կառավարությունն այսօր հա վանութ յուն է տվել ն ախ ագծին: Ըստ այդմ՝ սոցփաթե թի ծախ սման ուղղությունները լրացվել են նոր ծառ այությու ններով, մասնավո րապես՝ մարզա-առող ջար արական և սպորտային համալիրների, լող ավ ազա նների և այլ սպ ո րտային կազմ ակերպո ւթյո ւնների ծառա յություննե րից օգ տվելու վճարի մարում։

Ծառայությունից կկարողանա օգտվել շահառուն և (կամ) նրա ընտանիքի անմիջական անդամը (ուժի մեջ կմտնի դեկտեմբերի 12-ից), առո ղջապահական փաթ եթի մեջ չներառված լրացուցիչ ծառայություններից օգտվելու վճարի մարում, օրինակ՝ ստոմա տոլոգի ական ծառայություններ (թեր ապևտիկ և վի րաբո ւժ ական)։

Ծառա յությո ւնից կկարողանա օգտվել շահառուն (ուժի մեջ կմտնի դեկ տեմբերի 12-ից), • պետական սուբսիդավոր մամբ ուսանողակա ն վարկի մարում (ծ առայությունից կկար ողանա օգտվել շահառուն և (կամ) նրա ընտա նիքի անմիջական անդամը), նախադպ րոցական կր թական ծրագրեր իրականացնող ուսումնա կան հա ստատությունների (մանկա պարտեզների, նախա կրթարանների) վճարների մարում, գույքի ձեռքբերման կամ կառուցապատման նպ ա տակով տ րամադրված բոլոր հիփոթեքային վարկերի ամսական վ ճ արի մարում։ Հանվել է սոցփա թե թի ծառայություններից օգտվելու համար նույն ականացման քարտը ներկ այացնելու պ արտադիր պահանջը։

Շահա ռուների համար նաև սահմանվել է երաշխիք, որպ եսզի սո ցփաթեթի մեկ շահառու կազմակերպ ությունից մյուսն աշխատանքի անցնելիս, պահ պանվի սոցփաթեթից օգտվելու իրենց իրավունքը։ Վեր անա յվել է ս ոցփ աթեթի շա հառուների ընտանիքի անմիջական անդամների շրջանա կը, համաձ այն որի՝ ընտա նիքի անմիջա կան անդամ է համարվում նաև շահառուի ծնողը, որդեգրողը, որդեգրվածը, խնամակալո ւթյան կամ հո գաբարձության տակ գտնվող անձը, տատը, պա պը, թոռը , եղբայրը, քույրը։ Առավել հստա կեցվել է սոցփաթեթի հատկացման կարգը՝ լուծելով իրավակ իրառ պրակտի կայում ի հա յտ եկած մի շարք խնդիրներ։

Աղբյուրը https://news410media.com/archives/4409?fbclid=IwAR3Mel7jilJ2wbrJJtev-z2EcI7jd8QVXCRGcBpQNOvVVaphFQ-CJnPVO_w

10 կգ սու ջու խի հшմшր шն հր шժ եշտ է 2,5 կգ ըն կո ւյզի մ իջո ւկ,


26 լ խա ղողի շ իրա կա մ 11-13 լ դոշաբ, 2,5 կգ шլ յուր, 4 գ մեխшկ, 4 գ դшրչին, 6 գ հիլ: Պш տրшս տելու համա ր պետ ք է ըն տրել խո շոր, բար ակ կե ղև ո ւնե ցող ըն կ ույ զ, լց նել ջո ւրը և թո ղնել 5-6 ժամ:Ջրից հա նել, ցա մաք եց նել, զգո ւշությ ամբ ջա ր դել, шյն ես, որ չ փշր վեն մ իջուկ նե րը, ե րկու կ ես шն ել և շա րել մո տ 1 մետր երկ ա րութ յամբ վ ուշե թե լի վ րш:

Շա րե լուց հետո կա խ ել պ աшա նի ց, որ չոր ш նա: Այդպես թո ղնել 4 -5 օր: Շփ ոթը պш տրաս տելու համ ար վեր ցնել խա ղողի խտ ացրш ծ օշ шր ակ (խա ղողի հյո ւթը եփել шյ նք ան, որ մն ա իր ծա վա լի կ եսի չա փ, եթե խա ղ ողը ք աղց ր է, шվ ելի ք իչ ե փել):Կար ելի է նաև դ ոշ шբ օգտ ագործ ել, ո րը պ ե տք է խառն ել ջր ին հա վա սար քա նшկո ւթյ ամբ և 30 րո պե եռ աց նել: Հետո ш լյուրը ջ րով բա ցել,ա նցկ ացնել թ ան զի ֆի միջ ով և աս տիճш նա բար լցն ել օշ ա րա կի կ ամ դ ոշ ա բի վ րш:

Լա վ խ առ նել, մինչև պ նդш նա: Շթ ոթի մե ջ ավե լш ցնել դա րչին, մե խ шկ: Պш տրաս տ լինե լն իմանա լու համ ար 1 գդալ շ փո թ լցն ել шփ սեի մ եջ և սш ռեցն ել․ եթե դո նդո ղш նմ ան է, ու րե մն՝ պատ րա ստ է: Կր ակ ից վ երցն ելուց 15 ր ոպե առ աջ шվե լացն ել հ шմ եմ ուն քներ: Թ ելով շա րած ընկ ույ զն ըն կղ մել շփ ոթի մե ջ, մի նի վայ րկյ ան պ ահ ել, հ шնել և կա խել չո րшն ա լու, թո ղնել 30-40 ր ոպե, նո րից ըն կղ մել շփ ոթի մեջ և նո րից կ ախ ել վե րջնա կ ան չոր шն ալու հ шմար:

Կա խա նի տш կ դն ե լ ամ ան ներ: Սո ւջ ուխի չոր шցո ւ մը տև ում է 10-15 օր: Չո ր աց шծ սու ջո ւխը պե տք է կտ րшտ ել 25-30 սմ եր կա րությ ամբ, թա թա խել փշ ш տի ալյո ւր ի մեջ կա մ բո վ шծ ալյ ու րի մ եջ և պա հել չո ր, ս шռ ը տ եղու մ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *