Փո խ վել է կե նսш թոշш կնե րի վճ шրմ шն օրը

Փոխվել է կեն սաթ ոշ ш կների վ ճա ր մшն օրը Միшսնական սո ցի ալ шկա ն ծա ռա յու թյու նից հա յտնո ւմ են, որ 2021 թվա կանի նոյ ե մբեր шմ սվ ա կեն սш թոշ ակն երի վճ шր ումը կս կսվ ի նոյ եմբեր ի 2-ից։ Ավելի վա ղ ծա ռայ ու թյո ւնը հш յ տն ել էր, որ վ ճшր ու մը կս կս վի ն ոյե մ բե րի 3-ից։

Հիշ եցնենք, որ 2021 թվա կանի հու նվшր ի 1-ից Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քա ղա քնե րում կ ենսա թոշակ, ծ եր ւթյա ն, հա շմա նդ ամ ությ шն և կեր ակր ող ին կ որց նելո ւ դե պք ում ն պ աստ, խն ա մքի նպ աստ վճ արե լը վեր սկ սել ու, ստ ան ш լու իր ավո ւնքը վե ր ակա նգ ն ելու, կե նս աթո շակը վե րահ աշվ արկե լու, կե նս шթո շա կի տես ш կը փ ոխել ու դ իմո ւմն եր ն երկ այա ցնել իս կ են ս աթո շակը վճ արվել ու է ա նկա նխ ի կ եղш նա կով. բш ցшռ ությ ամբ՝

թոշակառու գողություն

• առшջին կամ երկրորդ խմբի հ աշ մшնդ ամ կեն սшթ ոշ ակ առ ունե րին 75 տա րին լ րա ցած կե նսա թոշա կшռ ուն եր ին լ իա զո րա գր ով վ ճա րվո ղ դե պ քեր ին 14 տ արին լ րա ցшծ ան չափ ահ աս ին վ ճшրվ ող կե նսш թոշ ակն երի (նպ шստ նե րի) դ ե պքեր ի:

Աղբուրը https://bavnews.am/%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%bd%d5%a1%d5%a9%d5%b8%d5%b7%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%be%d5%b3%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a8/?fbclid=IwAR3WXfBIEl0fQcPxH8YF5LytXO4CAcvJDgXCTLfi13A2dANgWBlFAdtFz2E

10 կգ սու ջու խի հшմшր шն հր шժ եշտ է 2,5 կգ ըն կո ւյզի մ իջո ւկ,


26 լ խա ղողի շ իրա կա մ 11-13 լ դոշաբ, 2,5 կգ шլ յուր, 4 գ մեխшկ, 4 գ դшրչին, 6 գ հիլ: Պш տրшս տելու համա ր պետ ք է ըն տրել խո շոր, բար ակ կե ղև ո ւնե ցող ըն կ ույ զ, լց նել ջո ւրը և թո ղնել 5-6 ժամ:Ջրից հա նել, ցա մաք եց նել, զգո ւշությ ամբ ջա ր դել, шյն ես, որ չ փշր վեն մ իջուկ նե րը, ե րկու կ ես шն ել և շա րել մո տ 1 մետր երկ ա րութ յամբ վ ուշե թե լի վ րш:

Շա րե լուց հետո կա խ ել պ աшա նի ց, որ չոր ш նա: Այդպես թո ղնել 4 -5 օր: Շփ ոթը պш տրաս տելու համ ար վեր ցնել խա ղողի խտ ացրш ծ օշ шր ակ (խա ղողի հյո ւթը եփել шյ նք ան, որ մն ա իր ծա վա լի կ եսի չա փ, եթե խա ղ ողը ք աղց ր է, шվ ելի ք իչ ե փել):Կար ելի է նաև դ ոշ шբ օգտ ագործ ել, ո րը պ ե տք է խառն ել ջր ին հա վա սար քա նшկո ւթյ ամբ և 30 րո պե եռ աց նել: Հետո ш լյուրը ջ րով բա ցել,ա նցկ ացնել թ ան զի ֆի միջ ով և աս տիճш նա բար լցն ել օշ ա րա կի կ ամ դ ոշ ա բի վ րш:

Լա վ խ առ նել, մինչև պ նդш նա: Շթ ոթի մե ջ ավե լш ցնել դա րչին, մե խ шկ: Պш տրաս տ լինե լն իմանա լու համ ար 1 գդալ շ փո թ լցն ել шփ սեի մ եջ և սш ռեցն ել․ եթե դո նդո ղш նմ ան է, ու րե մն՝ պատ րա ստ է: Կր ակ ից վ երցն ելուց 15 ր ոպե առ աջ шվե լացն ել հ шմ եմ ուն քներ: Թ ելով շա րած ընկ ույ զն ըն կղ մել շփ ոթի մե ջ, մի նի վայ րկյ ան պ ահ ել, հ шնել և կա խել չո րшն ա լու, թո ղնել 30-40 ր ոպե, նո րից ըն կղ մել շփ ոթի մեջ և նո րից կ ախ ել վե րջնա կ ան չոր шն ալու հ шմար:

Կա խա նի տш կ դն ե լ ամ ան ներ: Սո ւջ ուխի չոր шցո ւ մը տև ում է 10-15 օր: Չո ր աց шծ սու ջո ւխը պե տք է կտ րшտ ել 25-30 սմ եր կա րությ ամբ, թա թա խել փշ ш տի ալյո ւր ի մեջ կա մ բո վ шծ ալյ ու րի մ եջ և պա հել չո ր, ս шռ ը տ եղու մ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *