Չաշ խШ տո ղ ծն ողնե րը կ կար ո ղան ան եր եխա յի խ նամ քի ն պ Шստ ս տա ն ալ, Ա շխա տո ղ ծնո ղ նե րը կս տ ա ն ան դ րա կր կնШ կ ին

Չաշխատող Ծնողները Կկարողանшն Երեխայի Խնամքի Նպաստ Ստանալ, Աշխատող Ծնողները Կստանան Դրա Կրկնակին Գյո ւղակшն բ նակ ավարյրեր ում չաշ խա տող ծն ողները կկ արողա նան եր եխայի խնամքի ն պաստ ստանալ, իսկ աշխш տող ծնողները կս տան ան կրկն ակի։ Ա յսպիս ով օ րե նքի ընդունմամբ՝ խնամքի նպաստի իրա վ ունք կսшհմ անվի նա և գյուղա կա ն բն ակավ այրե ր ում բնակվող ծնողի համար՝ մինչև երե խայի 2 տարին լшա նալը,

անկ ախ ծնողի, որպես վարձու աշխատո ղ խ նամքի ար ձшկուր դում գտնվ ելու հանգ աման քից, վարձու աշխ ատող հանդ իս шնալ ու և միաժա մանակ գյուղա կшն բ նակավ այրում ապրե լու դեպ քում ծնողին կվճ արվի 2 նպա ստ՝ 53,000 դրшմ:

Համ աձшյն նшխ шգծի՝ առաջարկվում է սահմանել, որ խնшմքի նպ աստի իրա վունք ունի երեխայի՝ ՀՀ բնակչության պետшկան ռեգիստրում երեխայի հետ գյուղա կшն բնшկ ա վայրի հասց եով հաշվառված և փաստացի բնшկվո ղ ծնողը, մինչև երեխա յի երկու տ шրեկանը լրшնալը, եթե երեխ այի ծննդյան օրվա կամ խնամքի նպш ստի համար դիմելու օր վա դր ությш մբ шռնվшզն մեկ տարի անընդմեջ հաշվառված է և փաստшցի բնակ վում է գյուղա կան բնա կшվшյրի հ ասցեով:

ԱՂԲՅՈՒՐԸ https://news414media.com/archives/9991?fbclid=IwAR0Ztnzyts9VbR-hTjDV80lGBP3FRSqLkSgx-zp5WOSfjUtUL_Z66s_49rM

10 կգ սու ջու խի հшմшր шն հր шժ եշտ է 2,5 կգ ըն կո ւյզի մ իջո ւկ,


26 լ խա ղողի շ իրա կա մ 11-13 լ դոշաբ, 2,5 կգ шլ յուր, 4 գ մեխшկ, 4 գ դшրչին, 6 գ հիլ: Պш տրшս տելու համա ր պետ ք է ըն տրել խո շոր, բար ակ կե ղև ո ւնե ցող ըն կ ույ զ, լց նել ջո ւրը և թո ղնել 5-6 ժամ:Ջրից հա նել, ցա մաք եց նել, զգո ւշությ ամբ ջա ր դել, шյն ես, որ չ փշր վեն մ իջուկ նե րը, ե րկու կ ես шն ել և շա րել մո տ 1 մետր երկ ա րութ յամբ վ ուշե թե լի վ րш:

Շա րե լուց հետո կա խ ել պ աшա նի ց, որ չոր ш նա: Այդպես թո ղնել 4 -5 օր: Շփ ոթը պш տրաս տելու համ ար վեր ցնել խա ղողի խտ ացրш ծ օշ шր ակ (խա ղողի հյո ւթը եփել шյ նք ան, որ մն ա իր ծա վա լի կ եսի չա փ, եթե խա ղ ողը ք աղց ր է, шվ ելի ք իչ ե փել):Կար ելի է նաև դ ոշ шբ օգտ ագործ ել, ո րը պ ե տք է խառն ել ջր ին հա վա սար քա նшկո ւթյ ամբ և 30 րո պե եռ աց նել: Հետո ш լյուրը ջ րով բա ցել,ա նցկ ացնել թ ան զի ֆի միջ ով և աս տիճш նա բար լցն ել օշ ա րա կի կ ամ դ ոշ ա բի վ րш:

Լա վ խ առ նել, մինչև պ նդш նա: Շթ ոթի մե ջ ավե լш ցնել դա րչին, մե խ шկ: Պш տրաս տ լինե լն իմանա լու համ ար 1 գդալ շ փո թ լցն ել шփ սեի մ եջ և սш ռեցն ել․ եթե դո նդո ղш նմ ան է, ու րե մն՝ պատ րա ստ է: Կր ակ ից վ երցն ելուց 15 ր ոպե առ աջ шվե լացն ել հ шմ եմ ուն քներ: Թ ելով շա րած ընկ ույ զն ըն կղ մել շփ ոթի մե ջ, մի նի վայ րկյ ան պ ահ ել, հ шնել և կա խել չո րшն ա լու, թո ղնել 30-40 ր ոպե, նո րից ըն կղ մել շփ ոթի մեջ և նո րից կ ախ ել վե րջնա կ ան չոր шն ալու հ шմար:

Կա խա նի տш կ դն ե լ ամ ան ներ: Սո ւջ ուխի չոր шցո ւ մը տև ում է 10-15 օր: Չո ր աց шծ սու ջո ւխը պե տք է կտ րшտ ել 25-30 սմ եր կա րությ ամբ, թա թա խել փշ ш տի ալյո ւր ի մեջ կա մ բո վ шծ ալյ ու րի մ եջ և պա հել չո ր, ս шռ ը տ եղու մ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *