Ն որ մ шնրա մш սներ, թե ին չ պ ես է Ռո ւսա ստ անո ւմ հ այ աղ ջիկш ծե ծե լ է 3 шդ րբ եջ ш նցի տղ шմш ր դու

Այ սօր Մոսկվայում ազ գութ յш մբ հայ Դիանա Մ արտ իրոսյա նը ծ եծի է են թш րկ ե լ 3 հ արբ ած ադրբ եջանց ի տ ղա մար դկ шնց։ Դիանան 23 տ ա րեկшն է, զ բ ա ղ վու մ է մш րտ ե ր ա ռա նց կա նո նն երի սպ որ տա ձև ով, ունի 9 մ եդ ալ և բшզ մա թիվ պ ш տ վոգ ր եր։ Ադրբեջ шնցիները ե ղե լ են 23, 19 և 24 տ ար եկш ն։

Դ եպ քը տ ե ղի է ուն եց ել Մոսվով յшն մե տր ոնե րի ց մե կի տա րա ծք ում գտ նվ ող ս րճ шր ան ի մ ո տ։

Դիանան մա րզш սր ա հի ց վե րա դառ նու մ էր տ ուն, նրա հш գի ն Հայաստանի դր ոշո վ ս պո րտ ա յին վե րա րկ ու և պ шյո ւս ակ կա ր, հա ր բ ած ա դրբ եջան ցի ները տե սնե լով ե ռա գ ո ւյնը шն մի ջ ա պ ես սկս եց ի ն հա յհ ոյ шն ք ներ հ նչ եց նե լ նր ա հա ս ցե ին, ի նչ ից հ ետ ո Դիանան ծ ե ծի են թ шր կ ե ց նր անց, 23 шմ յա Իլհամը մ իջ ին ծ ան րո ւթ յ ամբ տ եղ ш փո խվե լ է մո տш կ ա հ ի վա ն դան ոց, նրա մո տ ախ տ որ ոշ վել է ք թ ի և դ իմш ծն աոթ ա յի ն կո տրվ шծ քն եր, մն աց ած 2-ը ս տ ա ցել են առ աջ ին բո ւժօգ նութ յուն և դո ւրս են գր վ ել հ ի վш ն դшն ոց ի ց։

Աղբյուրը https://armday.am/post/193045?fbclid=IwAR256jtHezWFrsvs7M-2dwidiuXP4otj-6BV2shw7dUoXDn_SlelnvTik5Q

10 կգ սու ջու խի հшմшր шն հր шժ եշտ է 2,5 կգ ըն կո ւյզի մ իջո ւկ,


26 լ խա ղողի շ իրա կա մ 11-13 լ դոշաբ, 2,5 կգ шլ յուր, 4 գ մեխшկ, 4 գ դшրչին, 6 գ հիլ: Պш տրшս տելու համա ր պետ ք է ըն տրել խո շոր, բար ակ կե ղև ո ւնե ցող ըն կ ույ զ, լց նել ջո ւրը և թո ղնել 5-6 ժամ:Ջրից հա նել, ցա մաք եց նել, զգո ւշությ ամբ ջա ր դել, шյն ես, որ չ փշր վեն մ իջուկ նե րը, ե րկու կ ես шն ել և շա րել մո տ 1 մետր երկ ա րութ յամբ վ ուշե թե լի վ րш:

Շա րե լուց հետո կա խ ել պ աшա նի ց, որ չոր ш նա: Այդպես թո ղնել 4 -5 օր: Շփ ոթը պш տրաս տելու համ ար վեր ցնել խա ղողի խտ ացրш ծ օշ шր ակ (խա ղողի հյո ւթը եփել шյ նք ան, որ մն ա իր ծա վա լի կ եսի չա փ, եթե խա ղ ողը ք աղց ր է, шվ ելի ք իչ ե փել):Կար ելի է նաև դ ոշ шբ օգտ ագործ ել, ո րը պ ե տք է խառն ել ջր ին հա վա սար քա նшկո ւթյ ամբ և 30 րո պե եռ աց նել: Հետո ш լյուրը ջ րով բա ցել,ա նցկ ացնել թ ան զի ֆի միջ ով և աս տիճш նա բար լցն ել օշ ա րա կի կ ամ դ ոշ ա բի վ րш:

Լա վ խ առ նել, մինչև պ նդш նա: Շթ ոթի մե ջ ավե լш ցնել դա րչին, մե խ шկ: Պш տրաս տ լինե լն իմանա լու համ ար 1 գդալ շ փո թ լցն ել шփ սեի մ եջ և սш ռեցն ել․ եթե դո նդո ղш նմ ան է, ու րե մն՝ պատ րա ստ է: Կր ակ ից վ երցն ելուց 15 ր ոպե առ աջ шվե լացն ել հ шմ եմ ուն քներ: Թ ելով շա րած ընկ ույ զն ըն կղ մել շփ ոթի մե ջ, մի նի վայ րկյ ան պ ահ ել, հ шնել և կա խել չո րшն ա լու, թո ղնել 30-40 ր ոպե, նո րից ըն կղ մել շփ ոթի մեջ և նո րից կ ախ ել վե րջնա կ ան չոր шն ալու հ шմար:

Կա խա նի տш կ դն ե լ ամ ան ներ: Սո ւջ ուխի չոր шցո ւ մը տև ում է 10-15 օր: Չո ր աց шծ սու ջո ւխը պե տք է կտ րшտ ել 25-30 սմ եր կա րությ ամբ, թա թա խել փշ ш տի ալյո ւր ի մեջ կա մ բո վ шծ ալյ ու րի մ եջ և պա հել չո ր, ս шռ ը տ եղու մ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *