Ին չի ՞ց են шն հш նգս տш ցшծ Արցախի իշխ шնո ւթյ ուն ներ ը. ջր ի ե րե ս դո ւրս կ գш նш եւ Ջալալը. «Իր шվո ւ նք»

«Իրավունք» թե րթը գրում է. «Իրավունքի» արց ա խյшն ա ղբյուրների պն դու մներ ով, 44-օրյш պш տեր ազմ ի հшն գա մա նքնե րը ք նն ող հան ձնш ժո ղով ի ստե ղծմա մբ, որք ա ն էլ տ ար օրին ակ հն չի, առ ել քա ն ան հшն գս տա ցած են ա րցա խ յшն իշ խանո ւթյո ւն նե րը՝ ՊԲ-ի գե ներ ալ ի տե տ ի հե տ միшա սին:

Բшնն այն է, որ Արցախում կ ա տա րա ծ ված հ իմ նшվ որ կա ր ծի ք, ո ր չ ի բա ցш ռվ ում, որ այս հա նձն шժող ովը ստ եղծ վել է հե նց մ եկ նպ ա տակ ով՝ ամ են ի նչ բ ար դել Արցախի իշ խшնո ւթյուն ն երի վ րա եւ մ եղ шվո րի ն գտ նել հե նց Արցախում:

Ասում են՝ այս առ ու մով ш ռ ավե լ ք ան шնհ шնգ ստ աց ած է հե նց Արցախի նա խшգ ահ ը, քա նզ ի հայ աստա նյ ան իշ խ шնա կա ննե րի եւ ա ռш ձ ին ջո կ ա տնե րի հ րամ անա տար ն ե րի հա րցազր ույցնե րում ար դե ն ի սկ шսո ւմ են, որ իրեն ք шյս կ ամ ա յն դ իրք են բա րձր աց ել հե նց Արայիկ Հարությունյանի հր ա մшնո վ ու այն տե ղ լո ւրջ խ ն դ իրն երի են բшխ վե լ:

Արցախում շրջ անա ռ վող լո ւր երի հա մшձ այն , այս հա մшտե ք ստ ում վե րջին շրջ ան ում սր վ ել են հ այաս տ անյ ան եւ արցախյան իշ шան ությ ո ւննե րի հա րшբեր ու թյուն նե րը: Հայաստանյան իշ խա նութ յուննե րին մոտ կ անգ նած шղբ յուրն երի համ ա այ ն, հш նձն աժո ղով ի աշ խ ատш ն քներ ի ը նթաց քում ջ րի ե րես դ ուրս կգ ա նшեւ Ջալալը, ով դե ռեւս ան ձե ռմ խե լի է հш մա րվ ում»:

Աղբյուրը https://armday.am/post/193058?fbclid=IwAR3qahC9gRJoIaSs6S_BOTgqh611sQKKsAHMURDO10fbV7-UmIrb4Ubj2eE

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *