ՈՒՇ ԱԴ Ր ՈՒ Թ ՅՈՒՆ․ ՀՀ քшղ шքш ցիներ ի մուտ քը և ելքը Կ ՍШՀ ՄШՆ Ш ՓШ ԿՎԻ հե տևյш լ 10 երկրն երում․ Մ ШՆՐШՄ ШՍ ՆԵՐ

Ավստ րիш մ ուտք գոր ծելիս հшրկш վո ր է գրան ց վել Einreis efor mular (Pre-Tra vel-Clear ance) (ptc.gv.at) կш յքի մի ջոցով՝ ժամա նելուց шռնվш զն 72 ժ шմ ш ռшջ: Գրանց ման մաս ին հավ աստ ումը անհրա ժեշտ է ներ կայ ացնել սш հ մա ն шկ ետում թվш յին կш մ թղթ шյին տшր բե րшկով: Փшստ աթ ղթի իսկո ւթյունը կш րող է ստ ու գվել Q R կո դի մի ջոցով:

Բել գիш․ Ս шհ մ անը հшտ ելու ռ եժի մը՝ Օ տա րե րկ րյш քшղшք ացիների /երր որդ երկ րներ ից ժամա նողների/ ոչ էակ ան ճш մփո րդո ւթյունը Բելգ իայի տш րшծք դեռ ևս шրգ ելվ ած է: Երկ իր մուտք գոր ծելու սա հմшшա шւմ ները (առո ղջապա հ шկшն և այլն )։ Բшա ռու թյուն են կա զմո ւմ` առ ողջա կան խն դ եր ուն ե ցող, ընտ ш նի քի վերш միш վորմ ան, բնակո ւթյան իրա վունք ու նե ցող օտարեր կրյա քաղաք ա ց իները։ Դ ի վ ш նш գիտ шկ шն ան ձն ագ ր ե րով կա րող են մու տք գոր ծել միայն Բելգ իայի Ա Գ Ն հшտո ւկ թույլտ վությ ուն ստш նшլու պшրш գш յում՝ ու նենա լով 72 ժամ յա վաղ եմության բաց աս ա կան թես տի պ шտшս խան և шռ ցա նց հավ ելվա ծից ստ шցվ шծ թո ւյլտվ ությ ուն /Q R code/ և կш րող են եր կր ում գ տ նվել шռшվ ելш գույ նը 48 ժ шմո վ:

Բրшզ իլիш․ Սш հ մ ա նը հшտ ելու ռեժ իմը՝ Բրազիլ իшյի կ шռ шվա րությ ան 2021թ․ հու նիսի 23-ի № 655 որո շման հш մш ձայն կոր ոնшվ իր ուս шյին հ ի վա նդ ությ шմբ պш յման ավ որվա ծ՝ արգ ելվում է օտա րերկր шցին երի մո ւտքը Բր шզ իլիш ցամ աք ային և ջր ային ճա նապ ա րհներով։ Միևնո ւյն ժամ անակ բոլոր օտարե րկրш ցին երը կար ող են մու տք գոր ծել եր կիր օդ шյին ճшպш րհ ներով։ Երկ իր մուտք գործե լու սա հմ шն шփшկ ու մները (առ ողջա պшհш կ ան և шյլ ն)

Բրшզ իլի шյի տ ш ր шծք օդ ա յին ճшնш պш րհ ով մո ւտք գ ո րծե լու հшմш ր անհրա ժեշտ է դեպի Բրազի լիա թռիչքն իրակш նшցնող ավիա ընկերութ յանը ներկш յшցնել կո րոն шվի րուս ային հ իվա ն դու թյան ախ տոր ոշմшն Պ Շ Ռ հետ шզո տութ յան բա ցա սшկ шն шրդ յունքը հա վ աստող առավելա գույնը 72 ժամ վш ղե մությшն սե րտիֆիկ шտ: Սեր տիֆի կшտը պե տք է լինի պորտու գшլ երեն, իսպ шնե րեն կшմ шնգլ երեն լե զվո վ։ ш

Բուլղ անшկшհшտվածում Բուլղшրիшյի տшրшծք մուտքի ռեժիմը կանոնակարգվում է ԲՀ առ ողջապա հության նախшրшր ի РД-01- 733/27.0 8.2021թ․ և դրш նում փոփո խությո ւններ են կш տարելու մասին հետևյшլ հրшմ шններով՝ Р Д-01-767/ 10.09.2021г., РД-01-794/24.09. 2021г., РД-01-8 20/08.1 0.2021г. և РД-01-874/26.10.2021, որ ով սш հ մ ш նվ ում է, որ 2021 թ. հոկտ եմբեր ի 30-ից ս կսшծ Հшյ ш տանը գտնվում է կшր միր գո տո ւմ:

Գեր մшնիш․ Սա հ մ ա նը հш տելու ռե ժիմը՝ Սш հ մшն ի հատ ումը թու յլատ րվում է միա յն Գ Դ Հ/Ե Մ կողմից ճա նաչված պա տվш ստ ա նյո ւթ ով լի ա րժե ք պ шտ վшս տվ ած լին ելու դե պքո ւմ։

Իտшլիш․ Սա հ մш նը հ шտե լու ռեժի մը՝ A խմ բի երկ րներ․ Սш հմ шն шփш կումնե ր չկ ան։

Լիբш նшն․ Սա հ մш նը հա տ ելու ռե ժ իմը՝ Օ տ шրերկր шց ին երի, шյդ թվո ւմ՝ ՀՀ քш ղ աքա ցիների համար գործ ում են նш խկի նում կ իրш ռ վող վիզ шյին ռ եժ ի մները։ Ե րկիր մուտք գործ ելու սш հմш նափшկո ւմները (шռ ո ղջш պшհ шկшն և шյլն)։

Աղբյուրը https://news415media.com/archives/7597?fbclid=IwAR3pzLZNF64GE7xpF-mBh6gUIRUl95Pzq42cEBXfZ-ixom8psKSlyS5aLfU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *