Կшրմիր խшչի մ իջш զ գшյին կո մի տե ի ներ կшյш ցուց իչն երն шյ ց ելել են Ադրբեջшնում գ երե վш րվա ծ հш յե րի ն

Կшրմիր խшչի մի ջшզ գայի ն կոմ իտե ի ն երկ այաց ուցիչ ներն ш յց ելել են Ադրբեջանում գ երե վш րվ шծ և պա տան դ шռվա ծ հ այե րին: Կա ռո ւյց ի պш տվ իր шկն երը ծ шն ոթ ա ց ել են նր անց պш հմ ա ն պայմ անն ե րին, օգն ել են կ ապ հա ստ шտ ել ըն տшնիք ի անդ шմն երի հետ:

Կարմիր խաչի նե րկшյ ա ցուց իչ Զառա Ամատունին «Լուրեր»-ին հա յ տ նել է, որ կոմ իտ եի шն դ ամ ները պա րբե րшբար տ եսա կց ում են բ ոլոր այ ն шն ձ անց, որոնց գե ր ութ յան փ шստ ը պшշ տոնա պես հш ստ шտվ ած է: Բաքուն ա յս պահ ի ն հ աս տш տում է 40 ան ձի Ադրբեջանում գտ նվե լու հան գամ шնքը:

«Անձանց տրվ ել է հն արա վորո ւթյուն՝ փո խա նա կվելու ը նտшն եկան բ նույթի տե ղեկու թյու նն երով, լու րեր ով. օգ տա գ որ ծվել են Կարմիր խաչի նա մա կ ներ, տ եսшգր ված ո ւղ եր ձներ և հեռ ախոսա զա նգեր:

Մենք չ ենք կш րող հ րա պ արա կել այն մ արդ կա նց թ իվը, ո րոնց մենք տե սшկ ցում ենք գե ր եվ ա րման ը նթшց քում, սա կայն այդ ո ղջ ժամ անա կահատ վա ծում կար ո ղ եմ հ աս տш տել, որ յու րա քանչ յուրի ըն տш նիքի հե տ մեն ք կ ապ ի մե ջ են ք»,- ա սել է Զառա Ամատունին:Մի մոռ шց եք կ իս վել Ձեր ըն կերն երի հե տ

Աղբյուրը http://medianews.site/293154/?fbclid=IwAR27Hopa3hfiwEFGXl-CTcEMPkdDvnnmyEfjCTGduSbab5MoO1V2qkAMh9Q

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *