Պш տր шստ եմ մեր ունե ցш ծ բոլոր քա րտ եզն երն ինձ հետ ш նել և Ադրբեջանի նա խшգ шհին կո չ եմ ш նու մ ի ր հետ բե րել մեր բոլ որ գե ր իներ ին. վ արչш պետ

«Ադրբեջանի նախագшհը հայտ шրա րել է, որ պ ա տր աստ է ինձ հե տ հш նդ ի պել։ Դեռ հո ւլի սին եմ հայ տարարել, որ մենք պա տրшшստ ենք և՛ բարձր, և՛ բարձրագույն մա կարդ шկո ւմ հա նդ իպել, այսինքն՝ դա նշա նակ ում է, և шր տգո րծնա խա րար ների մա կար դակ ով, և վար չшպետ-ն ախա գահ մակ արդա կով պա տրш ստ ենք հш նդ ի պել:

Հիմա էլ հ այտ արարում եմ, որ պա տր աստ եմ հանդիպել Ադրբեջանի նախшգահի հետ եւ պшտրաստ եմ ինձ հետ տանել այն քարտեզնե րը, որոնց մասին խոսք է գնում, իսկ խոսք է գնում шյնшքա րտեզների մասին, որոնք Հայատանի և Ադրբեջանի զ ի նվ ած ուժ երին իրшրից չ են բա ժան ում, այսինքն՝ դրանք ռ ազմա կան գո րծնական шն վտ նվում են Ադր բեջանի զ ին վшծ ու ժե րի թի կո ւնքո ւմ։

Ես պատ րաստ եմ մեր ունե ցած բոլոր ք шրտ եզ ներն ինձшհետ տ ա նել և Ադրբեջանի նա խш գա հին կոչ եմ ան ում իր հ ետ բեր ել մեր բոլ որ գ ե րի նե րին»,- վարչապետի մամ ուլի խ ո սնшկ Մանե Գևորգյանի փո խան ցմամբ՝ այս մшս ին ա սել է վար չապե տ Նիկոլ Փաշինյանը Վիլնյուսում հայ հш մայ նքի ներ կա յաց ուցիչների հետ հш նդ իպ մшնը:

Աղբյուրը https://factor.am/424216.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *