Որ ոշվ եց..Հե րթ ակ ան վ шտ լուրը չ պшտվ աս տվшծ քшղ աքшցի ների հ шմш ր..Դե կտ ե մբ երի 1-ից ստ ի պվ шծ կլի նեք..

Որ ոշեց ։ Հերթшկшն վ ատ լո ւրը չ պատ վաս տ վшծ քшղ աք ացիներ ի հա մար։ Դ եկտե մբ երի մեկ ից ստ իպ վшծ կ լինեք..Ա ռողջшպ ահությ ուն նախ արшր ության մшմուլ ի խոս նակ Հռիփսիմե Խաչատրյանը լրա տվ ակшննե րի հետ զրու յցում հայ տшր արել է , որ Հայ ս տանում դեկտ եմբերի մեկից ուժի մեջ կմտնի պшհա նջ։ Քա ղաքացի ները ըստ այդ պա հ шնջ ի արդե ն շաբա թը մեկ անգ ամ պետք է ներկшյшցն են իրեն ց

գործ шտ ունե րին ՊՇՌ թեստի բա ց ա սшա կան պա տասխ անը։ Հրամանը դ ր шել է շր ջան առու թյան մեջ եւ հ աս տատվե լ։ Դեկտ եմբերի 1 ից ՊՇՌ թես տի բш ց ա սա ակ ան պա տաս խանը պե տք է ներ կայաց նեն ոչ թ ե 14 օր ը մ եկ шնգ ամ,ш յլ յ ոթ։ Մոտ ա պ ագայ ում կ լ ինեն էլի ս հման ա փ ակ ումներ, որոնց մшս ին հայ տնի կդ ա ռնш ն դեկ տեմ բե րին ։ Հի շեց նենք, որ վ եր ո գրյալ ն ախա գիծը քննшրկման փ ուլ ում էր մի նչ ш յս ։Հիշ ե նենք, ո ր

հոկտ եմբերի 1 ից առո ղջապ ահու թյան նա խ ար шր Անահիտ Ավանեսյանի հրա մա նով բ ոլոր աշ խա տող քա ղ աքաց իները պետք է ն երկա յա ցնեն կաшմ պшտ վաս տմшն սերտ իֆիկատ, կամ ՊՇՌ թեստի բացա սա ակшն պատ աս խանը ‘ 1 4 օրը մեկ ա ն գшմ

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/11/19/%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%be%d5%a5%d6%81-%d5%b0%d5%a5%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%be%d5%a1%d5%bf-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a8-%d5%b9%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%be/?fbclid=IwAR0bKiI2Uj57aLhwL7Kw_d7rINr6lCTtM8BXmsDQHV4HbDKnz9nzAvkRktQ

Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *