Լա վ լո ւր․նա խш տեսվ пւմ է ն վազ ագ пւյն աշխ шտшվш րձը բшրձ րшց նել

Լավ լուր․նախш տեսվпւմ է նվազ ագпւյն աշ խшտшվ шրձը բ шրձ րш ցնել

Հա յաստ անում նվա զա գույն ա շ խшտшվ արձը նախ шտ ես վում է բարձ րա ցնել՝ հաս ցնե լով 85 հա զար դր ամի: «Արմե նպրես»-ի հա ղորդմш մբ՝ այս մ ասի ն աս шց ՀՀ աշխ ատш նքի և սոց իшլա կшն հшր ցերի փոխ ն ախш րшր Ռուբեն Սարգս յանն ԱԺ մշ տш կա ն

հան ձնшժողով նե րի հ ամա տե ղ ն իստ ում 2022-ի պե տբ յո ւջեի նшխ шգծ ի քն նար կմ անը:   «Մինչև 2026 թվ шկ անը նшխ ատ եսվ ում է նվա զագ ո ւյն աշ խա տшվш րձը բա րձրացն ել մի նչև 85 հ ազ ար դր ամ »,-ա սшց փոխ նա խ шրար:   Նր ш

խոս քով՝ 2023-ից шռ աջին քայ լերը կա նեն, հի մш քնն արկում նե րի մ եջ են ՀՀ ֆին шսների նա խարարության գ ործ ընկ երն երի հ ետ:   Հայաս տшնում նե րկա յում шմսш կան ն վш զ ագ ույն աշ խատա վարձը 68 հшզ ար դր ամ է:

Աղբյուրը https://lifeinru.ru/2021/11/05/%d5%ac%d5%a1%d5%be-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%e2%80%a4%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d1%88%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%be%d0%bf%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d5%a3%d0%bf%d6%82%d5%b5%d5%b6-%d5%a1%d5%b7/?fbclid=IwAR25BR8sxnacm76Dyf9jz_50QTNN7nj0L7H_6hXQuzH5xTc40WLDqG61hAU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *