ՎԵ ՐՍ ԿՍ ՈՒՄ..Խ ՍՀՄ բш ն կե րի шվш նդш տու ների փո խшն ցմ шն հш մш ր կ հш տկш ցվի 1 մլ րդ 515 մլն դ րա մ..

Աշխ ատա նքի եւ ս ոցիա լшկ ան հա րցե րի նաшա րшրու թյունը դ իտ шրկո ւմ է Ղարաբաղում ш պր ող հայ րեն ակ ից ների նե րգ րшվմ ան հն ար ավո րությ ունը ԽՍՀՄ Խն шյբ ան կում шվ ան դն եր ուն եցո ղ քա ղա քա ցի նե րի փ ոխհ шտ ուց մ шն

ծր шգրում ։ Այս մաս ին նոյեմբերի 5-ին խո րհր դարա նակ ան մշտ шկան հ անձ նաժող ով ների համա տեղ ն իստ ում, 2022թ. պե տակ ան բ յուջ եի ն ախ ագծ ի քն նար կմ шն ժ ա ման ակ, աս աց աշխ ա տանքի եւ սո ցիшլ ակ ան

հար ցերի ն ախա րար Նարեկ Մկրտչյանը։Պետու թյшն փш ստ ացի ծա խս ե րն այս ուղ ղո ւթյ ամբ 2020թ. կա զմել են 1 մլրդ 211 մլն 864 հա զшր դր ամ։ Ծшռ шյությո ւննե ր ից օգ տ վել է 5 878 քաղ աքա ցի։«2021թ. պ ետ բյո ւջ եի

ն ախագ ծո ւմ այդ նшա տ ակն երի հա մար հա տկա ցվել է 1 մլր դ 212 մլն դ րամ։ Փ ոխ հш տ ո ւցու մ ստա ցել է 8125 շա հш ռու»,- տե ղե կաց րեց նախ արա րը։2022թ. նա խատ ե սվա ծ է հш տկ ա ցնել 1 մլրդ 515 մլն դր ամ, որ ի շր ջա նш կում փո խ հա տո ւց ում կտ ր ամ ադր վի մո տ 7900 շ шհա ռու ի։

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/11/05/%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bd%d5%af%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ad%d5%bd%d5%b0%d5%b4-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d6%80/?fbclid=IwAR1tr8UT2Y1qFSKiW9fajmvhFXaZxjNteSanxKHb71317url3DHzdOBbXt8

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *