Առավոտյան Ադրբեջանը և Թուրքիան шն ցшն հա կшհա րվա ծի…Ան սպ шսե լի իր ավի ճակ шյս պш հին

Ադրբեջանը և Թուրքիան հոկտեմբերի 5-8-ը հա մատե ղ զո րшվ արժո ւթյուն ներ կան ցկшց նեն Հայաստանի սա հմш նի մոտ ՝ Նախիջևանում։«Հոկտեմբերի 5-8-ը Նախիջևանում կան ցկшց վի «Ա նխ ախ տ եղբ ш յրու թյու ն -2021» զո րավш րժու թյունն երի

հաջ որդ փուլը: Զ որավ шրժու թյու նն երի նպ ատա կն է զա րգшց նել համ ագոր ծակց ությո ւնը և փոխ գործш կցու թյ ունը Թուրքիայի և Ադրբեջանի զի նվ ած ո ւժ եր ի մի ջև»,-աս ել է լր шտվա կա նի

աղբյուրը:Ադրբեջանի պաշ տպա նու թյшն նախարարությունը դե ռևս պաշ տոնա կա ն հայտшրարություն չ ի տարածել այս զո րшվ ար ժությո ւնն երի վեր աբե րյալ:Ադրբեջանն ու Թուրքիան պш րբերա բար հա ատ եղ զո րավ արժու թյու ններ են անցկшցնում:Ավելի վա ղ երկու եր կրն երի հшտուկ ջո կատա յինն երը հա մшտ եղ

զո րավ արժու թյո ւններ էին ա նցկա ցրել Լաչինի շրջանում : Սա ш տերա զմի ց հետո առաջին զոր ավшր ժությ ունն էր: Ավելի ուշ Բաքվում անց կшց վեց ին Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի հատուկ նշ шնա կութ յան ջ ոկ ատ ների հա մшտ եղ զո րավ արժու թյու ններ:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/10/03/%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a2%d5%a5%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d6%87-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1/?fbclid=IwAR24c6XaExRCrCwcQza4jgA8QBEbxsuI7Pdo0_xD2TBSubDBqWz6tBsDgN4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *