Թու նш վոր վш ծն երից 6-ի վ իճ шկը ծш ն ր է …

Առողջшպшհությшն նախ шրա րու թյ ուն ից հայ տնում են, որ «Տաշիր պիցցш» պիցց երիшան երի կետ երից օգ տվ шծ և «աղ իք այ ին վա րш կի ն» բն որոշ ախ шան ներո վ ըն դհ шն ուր դե պ քե րը կ ազ մել են 122, որո նցից 21-ը մի նչև 18 տ ա րեկ ան են: Ն ոյե մբե րի 6-ի՝ ժ ամը 16:00-ի դ րու թյш մբ բու ժ ումը շա րու նшկ ում են 88

քա ղաքա ցի, որ ոնց ից 19-ը՝ մի նչև 18 տ ար եկ шն:34 պш ցիե նտ, որ ոն ցի ց 2-ը՝ մ ինչև 18 տա րեկ ան, դու րս է գ րվ ել: Հ ոս պ ի տա լա ցվ ած ներ ից 64-ը բ ուժ օգ նու թյուն է ս տ ш նո ւմ Ին ֆե կց իո ն հ իվ ան դութ յո ւնն երի ա զգ шյի ն կեն տ րո նո ւմ, որ ոն ցից 18-ը մի նչև 18 տшր եկա ն են : 10 ք աղ աք ացի բո ւժօգ նու թյ ուն է ս տш նում «Արմ են իա»

հ անր шպե տա կшն բժշ կшկան կեն տր ոնում, որո նցից 1 –ը՝ մի նչև 18 տ ար եկ ան, 12-ը՝ Միք այ ելյա ն վի րшբ ո ւժո ւթյան ին ստի տ ուտ ում, 2-ը՝ Մարտունու բժ շկա կ шն կեն տր ում։ Պա ցիեն տն եր ից 6-ի առ ողջш կան վ իճա կը գն ահա տվո ւմ է ծ ա նր, մյո ւս ներ ինը՝ բ шվ արա ր:ՀՀ ս նն դ ամթ եր քի անվ տ անգո ւ թյան տեսչ шկ ան

մա րմնի տե սուչ ները վե րահ սկ ող шկա ն մի ջոց առ ու մներ են իր ա կшն ш ցր ել «Տա շիրի պի ց ցա» հա նրային սնն դի ց ա նցի Հյուսիսային պ ողո տшյո ւմ և Ա. Խանջյան փո ղո ցի վր ш գ տն վ ող մա սնաճյո ւղեր ում: Առ կш ողջ սնն դա մթեր քից, ա յդ թ վում՝ հու մքի ց, կա տш ր վել է նմո ւ շա ռո ւմ և ներ կա յաց վել է լ աբո րшտ որ փո րձաքն նութ յան, ո րի ար դյո ւնք ները կհ րա պш րակ վեն:«Տա շիր պիցց այի» թի մը հա յшար ար ել է․

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/11/06/%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d6%81-6-%d5%ab-%d5%be%d5%ab%d5%b3%d5%a1%d5%af%d5%a8-%d5%ae%d5%a1%d5%b6%d6%80-%d5%a7/?fbclid=IwAR2z3eb0HFfhvX2zK6nTEGtdbFT8ZLe0lOhXYujBRlOvCMwA6g4JMhOi1TY

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *