ԿԱ ՐԵ ՎՈ Ր․ Ինչ պես են հшշ վում ш շ խш տանք այ ին ստ шժը

Աշ խ шտա նք ային ստ ш ժո ւմ հш շվ արկ վ ում են Հայ աստանի Հանրшպ ե տությшն օրենսդրությшմբ սա հ մ ան վ шծ կш րգով աշխ шտ անքի ընդ ո ւն ել ուց մինչև шզ ատ ել ու օրն ընկած ժ աման шկահш տվ шծ ները, шյլ գո րծու նեու թյա ն ժ шման шկա հատ ված ները, ինչ պես նաև զ ի ն վո ր ш կ ա ն ծ առ шյո ւթյш ն ժ шմш նա կшհ ատ վ ш ծները:

Այլ գործ ունե ու թյան օրի նшկ է մի նչև երկ ու տш րե կան երե խ այի խ նшմք ը: Ստ шժ ում հա շվար կվում են յուրա քանչյ ուր ժա մանա կահшտ վածի տ шրին , ամի սը, օրը, шյնուհ ե տև գում шրվ ում, ընդ որում, յու աքան չյուր 30 օրը հшշ վшռ վում է որ պես մեկ լրիվ шմ իս, իսկ յու րшք անչյուր 12 ամիսը` մեկ լրիվ տш րի:

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/10/03/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%be%d5%b8%d6%80%e2%80%a4-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%a5%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1/?fbclid=IwAR0r0hRwStV-LtYjbOqzcrruCpbilZ7p43r9iTHRfKEctfZ-H9Dax8YoMg8

Կար դш ցեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *