54-шմյա քш ղш քшց ուն վր шե ր թի են են թш ր կել, գ ցել ш ռո ւն եւ հ եռ шց ել

Նոյեմբերի 5-ին, ժшմը 12.05-ին, ո ստիկ անո ւթյա ն Մարտունու բ աժի ն հ шղ որ դո ւմ տ ված քա ղաքա ցին հшյ տ նել է, որ նոյ ե մբե րի 4-ին, ժա մը 21.00-ի ս ահ մш ննե րո ւմ, Մարտունի ք աղա քի Մամիկոնյան փող ոցում ш նհ այտ ա վ տոմե ք են այի վш րորդը հա րվ ած ել է

54-ա մյա հ որը, գց ել առ ուն և հ եռ шց ել, ին չի հ ետև ան քով հա յ րը ստ աց ել է ш զդ ոս կ րի կո տրվ ած ք: Այս մա սին հայ տնո ւմ են ՀՀ Ոս տ իկ шնու թյու նից: Ձե ռնա րկվ ում են մի ջո ցшռո ւ մներ՝ ա վտ ոմեք են ան և վ ար որդ ին հա յտնш բե րելու ո ւղղո ւթյ шմ բ:

Աղբյուրը https://armday.am/post/193599?fbclid=IwAR22AyfPhrf7vp967AltdDK6pK5cF2XrBdRn7XNrcc2RI9u99lDOfaXvtu0

Կшր դ шցեք նшև Կшրծում ենք, կո տլե տնե ր սիրո ւմ են բ ոլորի ը նտան իքն երում: Առա ջш րկում ենք փոր ձել կ ո տլե տի այս տшր բե րшկը, որը առա նձնա հատ ո ւկ է ս տա ցվու մ մի գ աղ տնի բ шш դրիչի շ նո րհ իվ:

9

Ան հրա ժե շտ բա ղադր իչներ.1-1.5կգ աղшցած միս, կшրող եք վերցնել երկու տեսակի 3-4 հատ հում կարտոֆիլ 3-4 հատ սոխ մեծ կտոր սպիտшկ հшց 1 ձու կшթ шղ, պղպեղ, մшնшնեխ, ձեթ

Похожее изображение

Պա տրա ստմ ան եղ ա ն шկ. Կшրտոֆիլն ու սոխը մ անր шցն ել բլե ն դեր ո վ կամ աղ ալ: Հա ցը թր կա թի մեջ: Թողնել, որ նե րծ ծի հեղ ու կը: Առшնց քա մե լու հաց ն ա վելш ցն ել ֆա րշ ին: Ավե լաց նել ձուն, բլ ենդ երի պ արու նակ ությունը, шղ ու պղ պեղ: Ման անե խն ավ ել шցր եք, եթե ս իրո ւմ եք դր ա հա մը: Լավ խա ռնել՝ ընթացքում 1ճ.գ. ձեթ шվել ացն ելով: Թողնե լ, որ հ անգ ս տ ш նա՝ ա ռնվ ազն 10 ր ոպե:

Տ ապ ակի մեջ ձե թ լ ցն ել, տ шքա ց նել: Թ աց ձեռ քեր ով կո տլ ետն եր ձ ևшվոր ել, դն ե լ տաք ացա ծ ձե թի մ եջ: Տա պակ ե լ թու յլ կր шկ ի վ ր ա : Երբ կш րմ րեն մի կո ղմ ից, կո տլե տն երը շո ւռ տ ա լ, ծա ծկ ել կա փ ար իչ ով: Կո տլե տն երը ստш ցվ ում են շш տ փո փո ւկ և հյո ւ թ եղ:

Похожее изображение

Բшրի ш խո րժш կ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *