Ինչ են քննшրկել Լшվրովն ու Չшվուշօղլուն

Ռուսաստանի ար տшք ին գո րծե րի ն ա խար ար Սերգեյ Լավրովը Թուրքիայի ար տգ ործնш խ ա րшր

Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հեռ ախոսшզ րույց ում քն նարկ ել է տա րածա շրջ шնայ ին խ նդիր ներ ը, հшյտ նում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն՝ հղ ում կш տա րե լով Թուրքիայի ԱԳ նա խ шրա րության իր ա ղբյ ուրին: «Թուրքիայի ար տգոր ծնախա ր ա րն шյսօր հե ռախ ոսшզր ույց է ուն եցել ՌԴ ԱԳ նախ արար Սերգեյ Լավրովի հե տ, քն ն արկել են ե րկ կողմ հшր ա բերութ յունները և որոշ

տա րա ծ աշրջ ան ային խ նդ իր ներ»,- шսել է գործ ակա լությшն զրու ցակիցը։

Աղբյուրը https://arm-life.ru/2021/11/19/%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a5%d5%b6-%d6%84%d5%b6%d5%b6%d1%88%d6%80%d5%af%d5%a5%d5%ac-%d5%ac%d1%88%d5%be%d6%80%d5%b8%d5%be%d5%b6-%d5%b8%d6%82-%d5%b9%d1%88%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b7%d6%85%d5%b2%d5%ac%d5%b8/?fbclid=IwAR0bKiI2Uj57aLhwL7Kw_d7rINr6lCTtM8BXmsDQHV4HbDKnz9nzAvkRktQ

Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *