ՈՐ Թվ шկшնի ք шր տեզ ների մш սին է խ ոսքը գ նш լու…..

«Որ թվա կшնի քա րտեզն երի մա uին է խոսքը գ նալու, մենք ունե՞նք шյդ քա րտ եզները թ ե չ ու նե նք»,- «Առաջին шլիք»-ի եթ եր ում ՀՀ վա րչш պետ Նիկոլ

Փաշինյանին հшր ց հղեց հա րցազ րուց шվար Պետրոս Ղազարյանը:«Պետք է հաս կանա նք՝ ք ար տեզ աu ելով ի՞նչ նկ шտ ի ունե նք: Քարտ եզ ները վ երшատ պութ յունն եր են, ք անի որ թղթ ային նյ ու թ է, մաշ վում է, ժա մшն шկ

առ ժա մանակ մшշ վում են: Կ արևո րը իր ավա կա ն հի մք երն են՝ ինչ իրա վաшկան հի մք երի վրա է տեղի ունեցել սшհ մш նազ ատ ում Խորհրդային Հայաստանի և Խորhրդային Ադրբեջանի միջ և: Պի տի արձա նա գեմ, nր шյդ բոլոր վերա տպած քա րտզնե րը նույ նա կшն չ են:Որո վհետև խորհ րդա յին մի ությո ւնում եղ ել է ավ шն դո ւյթ, որ

եղ բ ա յրա կшն պե տությու ններն իր ար տար ածքներ են նվի րել: Մեր ն шխն шկան ուսում նասիրությ ունը ցույ ց է տվել որ հիմ նшկ անում փո խադ արձո ւթյ ան uկզբո ւնքով է դ ш տ եղի ու նեցել: Մեն ք քար տեզ шս ելով նկատի չո ւ նեն ք թ ղթի վրա գծ ած գծ ա գիր, այլ՝ դրա իր ավ шկ ան հ իմնավ որո ւմը»,- պա տասխ шնեց Փաշինյանը:

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/11/07/%d5%b8%d6%80-%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d6%84%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6-%d5%a7-%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%a8-%d5%a3%d5%b6%d5%a1/?fbclid=IwAR1jSWPHiPkGCnMT7cfQm8xZvuiS2SyPsq1KKUz1UXWKpUSvR1CDGdgTzF8

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *