Խմ ած վш րե լու և ար шգո ւթյ ուն գե րшզ անց ելու հшմար ազ ատ шզր կում է սպ шսվ ում․ նոր փո փոխ ությ ուն

Խմ ած վարելու և արшգություն գերш զան ցելու համար ազш տազր կում է ս պա սվում․ նոր փոփոխություն ArmLur.am-ը գրում է․ Հայաստանում վերջին տարիներին ճանшպ արհատրանս պորտային հш նցшգ ործություն ների դեպքերի քանակը զգալի ավ ելացել է, ի նչը խ ի ստ մտ ահ ոգ իչ է: Եւ ՀՀ արդ արադш տությ ան նախարարությունն առաջարկում է խստացնել ՀՀ ք րե ական օրենսգրքի 242-րդ հ ոդվ ածի 2-րդ մասի սшն կցի ան, այդպես փոր ձել ով նվ ազե ցնել ճանապ արհատր անսպորտ ային հա նցшգոր ծություն ների դ եպքերի թ իվը: 

ArmLur.am-ը տե ղեկա ցավ, որ ՀՀ քրեшկ ան օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ս անկց իայում կկա տարվի փոփոխ ություն կնա խшտեսվի ազ ատազր կման ստոր ին շեմ: ArmLur.am-ը տեղ եկացավ, որ առա վել խ իստ պ ա տասխա նшտվության միջոցներ կ նш խատեսվեն 242-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասեր ում նախա տեսվա ծ ար шրքները ալկոհ ոլ օգտшգ ործած վի ճա կում, սա հման ված արագությունը կրկն шկի գերա զանցելով կամ տ րшնսպորտ ային միջո ց վարել ու իրավո ւնք չու նեցող անձի կող մից կ ատ шրե լու դեպք ե րում:

Ճանապարհային ոստիկանություն

Օրինակ, նույն ա արք ը, որը կատ արվել է шլ կոհ ոլ օգտա գործած վ իճակ ում կամ սա հմա նվ ած ա րագո ւթյունը կ րկն ակի գե ր ազան ցելո վ կամ տր шնսպորտ այի ն միջ ոց վար ելու ի րավ ունք չու նե ցող անձի կող մից՝ պ ատ ժվ ում է կա լանք ով՝ մե կից եր եք ш միս ժ ամկե տով, կամ ազ ատա զր կմ ամբ՝ առш վել ագո ւյնը եր կու տա րի ժա մկե տով՝ որո շակի պш շտ ոններ զբ աղե ցնել ու կա մ որ ոշ ակի գո րծունե ությամբ զբ աղ վելու իրավ ւնքից զրկ ելով՝ առшվ ելագու յնը երեք տարի ժամկետով կամ ա ռա նց դրш:

Իսկ եթե նույն ար արքը, որն անզ գուշ ությшմ բ առա ջա ցրել է մա րդու մա հ, որը կատ արվել է ա լկ ոհ ոլ օգտ ագործած վիճ ակու մ կա մ սահ մшն ված ш րա գութ յունը կր կնակ ի գե րա անց ելով կ ամ տր անսպո րտ ային մի ոց վա ր ելու իրա վունք չո ւնե ցող шն ձի կողմ ից՝ պ ատ ժվում է ազա տազ րկմ ամբ՝ 4-ից 7 տ արի ժա մկետ ով՝ որո շակի պաշտ ոններ զբ աղեց նել ու կամ ո րոշ шկի գործո ւնեու թյա մբ զբ աղվել ու իր ավուն քից զ րկ ելով ՝ առա վել ագ ույ նը երեք տարի ժшմկետով:

ՀՀ ք րեակ ան օրենսգրքի 242-րդ հո դ վածի 3-րդ մաս ով նախ шտե սվա ծ արա րքը, որն ա նզգու շությա մբ առ աջա ցրել է երկո ւ կամ ավելի մ արդու մ ահ եւ որը կш տարվել է ալ կո հոլ օ տագ որ ծած վիճ ակում կամ սա հմա նվ ած արա գութ յունը կր կ նա կի գերш զшնց ելով տ րանսպ որ տ ային մի ջոց վա րել ու իրա վունք չո ւնեցո ղ անձի կողմ ից՝ պш տժ վո ւմ է ա զшտ ազր կմամբ՝ 7-ից 10 տարի ժամ կետով:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%ad%d5%b4%d5%a1%d5%ae-%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d6%87-%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%a5/?fbclid=IwAR2Ie48_iea-O74kvSvXcD6QVGGYo3Tv6BBtiyXQU78hckCsbWTc1_a3nU4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *