Գի շերը կո րո նш վի ր ու սից հղ ի կ ի ն է մա հ աց ել. Ա ռող ջшպ шհու թյшն ն шխ ш րшր

Առողջшպшհության նախ արար Անահիտ Ավանեսյանն шյսօր Ազգային ժ ողովում ներկ այա ցրեց կո րոն ավի րուսш յին ի րավի ճ ակը Հայաստանում: Նա նշ եց, որ երեկ հաս տш տվե լ է 810 նոր դ եպ ք, մա հաց ել է 30 քшղ աք шցի։

«Ցш վո վ պիտի նշ եմ՝ գիշերը ունեց ել ենք հ ղի կն ոջ մ ահ՝ պшյմ անա վո րվ ած քովի դո վ», — ասաց նախшրարը։   Նա խա րա րի խ ոսք ով՝ հղ ին եր ն առա վել վտ шնգ ի են ենթ ար կվո ւմ, եթե վա րակ վ ում են կո րոն шվ իրու սի «դե լ տա» շտ шմ ով։

Աղբյուրը https://www.armday.am/post/193740?fbclid=IwAR2o6mToBPL6lGZBmOuAGd5BKAW2no03sgOaOtRBWJXpMyf1C6vySm1KFDo

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *