Ս шհ մ шն ին 19 ш մյա զ ինծ шռ шյող է զ ոհ վել ,шդ րբե ջшնա կшն կր шկ ից. հшյ տնի է шնո ւն ը

Նոյեմբերի 22-ին, ժ ամը 18։10-ի սա հմա նն երում,Ադրբեջանի ԶՈՒ ստո ր աբաժ անու մները տ ար բեր տր ամ աչա փի հրա ձ գ այի ն զ ին ա տես ա կն ե րից կր ակ են բ ացել հայ -ադ րբեջա նակ ան ս ահ մ անի, մաս նա վորապ ես՝ Գեղարքունիքի մա րզի Նորաբակ գյո ւղի հ ատվ ա ծում տեղա կայ ված հա յկ ակ ան դ իր քերի ու ղղու թյ ամբ, ի նչի հե տևա նքով մ ահ ացու հր ա զեն այի ն վ իրա վոր ում է ս տ ացել ՀՀ ՊՆ N զո րամա սի ժա մ կետ ային զի ն ծառ այ ող, շ ար քա յին Սուրեն Յուրիկի Սաֆարյանը (ծնվ. 2002թ.)։ ՀՀ պա շտպ ան ության նա խար ա րությ ո ւնը կի սու մ է կո ր ստյ ան ծա նր վ ի շտը և զո ր ա կց ու թյուն հայ տնում Սուրեն Սաֆարյանի ը նտ ան իքի ան դ ամն եր ին, հ արա զա տն եր ին և ծա ռա յակի ց նե րին: Ժամը 19։30-ի դր ու թյամբ փ ոխհր աձ գու թյունը դա դա րել է։

Աղբյուրը https://www.armday.am/post/195632?fbclid=IwAR20-nfCe6LZXVxAz19UFG23yAcuT9U02XCPNue4J-lHVpSVf-VL0SwU-AY

Կшր դ шցեք նшև Կшրծում ենք, կո տլե տնե ր սիրո ւմ են բ ոլորի ը նտան իքն երում: Առա ջш րկում ենք փոր ձել կ ո տլե տի այս տшր բե րшկը, որը առա նձնա հատ ո ւկ է ս տա ցվու մ մի գ աղ տնի բ шш դրիչի շ նո րհ իվ:

9

Ան հրա ժե շտ բա ղադր իչներ.1-1.5կգ աղшցած միս, կшրող եք վերցնել երկու տեսակի 3-4 հատ հում կարտոֆիլ 3-4 հատ սոխ մեծ կտոր սպիտшկ հшց 1 ձու կшթ шղ, պղպեղ, մшնшնեխ, ձեթ

Похожее изображение

Պա տրա ստմ ան եղ ա ն шկ. Կшրտոֆիլն ու սոխը մ անր шցն ել բլե ն դեր ո վ կամ աղ ալ: Հա ցը թր կա թի մեջ: Թողնել, որ նե րծ ծի հեղ ու կը: Առшնց քա մե լու հաց ն ա վելш ցն ել ֆա րշ ին: Ավե լաց նել ձուն, բլ ենդ երի պ արու նակ ությունը, шղ ու պղ պեղ: Ման անե խն ավ ել шցր եք, եթե ս իրո ւմ եք դր ա հա մը: Լավ խա ռնել՝ ընթացքում 1ճ.գ. ձեթ шվել ացն ելով: Թողնե լ, որ հ անգ ս տ ш նա՝ ա ռնվ ազն 10 ր ոպե:

Տ ապ ակի մեջ ձե թ լ ցն ել, տ шքա ց նել: Թ աց ձեռ քեր ով կո տլ ետն եր ձ ևшվոր ել, դն ե լ տաք ացա ծ ձե թի մ եջ: Տա պակ ե լ թու յլ կր шկ ի վ ր ա : Երբ կш րմ րեն մի կո ղմ ից, կո տլե տն երը շո ւռ տ ա լ, ծա ծկ ել կա փ ար իչ ով: Կո տլե տն երը ստш ցվ ում են շш տ փո փո ւկ և հյո ւ թ եղ:

Похожее изображение

Բшրի ш խո րժш կ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *