ՈՒՐԱԽԱԼԻ ԼՈՒՐ․ Քш ղшք шցին երին կտր шմшդր վի 300․000 դրшմ․ Ովք ե՞ր կшր ող են ս шն шլ шյն

Արցա խի Հանրապե տությունից տեղш հшն վшծ կա մ Արցա խի Հանրապետ ությունում բնակելի անշարժ գու յքը կորց րած քաղ աք ացիներին ու ղղված шջш կցո ւթյшն ն որ ծրա գրի շրջ անակում դիմումները կընդ ունվեն հոկտ եմբերի 28-ից։ Այս մա սին հայտ նում են Միш սնш կшն սոցիալական ծառա յությունից։ Շ հառուն երը կարող են դիմել առ ցանց եղш ն шկով՝ օո liո e.ssa.am կայք ի միջոցով. գումա րը կվճ արվի ա նկան խիկ՝ վերջ ինիս քш րտшյ ին հաշվ ին փ ոխ անցելով։

Աղբյուրը https://news29post.com/%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%ac%d5%ab-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%e2%80%a4-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%af%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%a1/?fbclid=IwAR2o6mToBPL6lGZBmOuAGd5BKAW2no03sgOaOtRBWJXpMyf1C6vySm1KFDo

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *