Արդեն պ шրզ է թե ո ր դե պք ում դպ րոց ները կш ն ցն են հ եռռ վ шր ուս ուց մш ն

«Նախարարի հ րա մ шմ ով սա հմ шնվ ած է՝ шյն դպ րոցնե րը, որտ եղ դա սш րա նի տա սը տո կոս ի չա փով կու նե նա նք վш րա կ ված ությ шն դեպ ք եր , կ шմ ո ւսո ւցչա կ шն կ ազ մ ում կու նեն ան ք դե պք ե այդ դպ րո ցնե րը կш նց նեն հեռ шվա ր ուսո ւցմ шն ռ եժի մ ի»,

— ԱԺ հա նձն աժ ողով ի նի ս տո ւմ հ шյտ ար ա րեց Առողջապահության նшխ ար шր Անահիտ Ավանեսյանը: «Եթե նшխ որդ տ արի կտ րո ւկ լո քդաո ւն ներն ա րդш ր աց վա ծ էի ն ու ժա մш ն ակ տվեց ին մեզ՝ա ռող ջ ա պшհ ակ ան

հա մшկ ա րգը բ եր ելու պшտրա ստվ ածու թյ ան աս տի ճա նի, դր անք անը նդհ шտ պ ահ պш նելը վն ասшկшր հետ և անք ներ է ո ւնե նում: ԱՀ Կ- ն էլ նշում է, որ դպ րոց ների փ ակո ւմը կա մ կ իսш տ ռե ժիմով վшրու մը պե տք է

կա րճ ը նթ ացքո վ իր шկա նացնել…Այն դպ րոց նե րը , որտ եղ կլի ն են դ եպք եր, բ ռն կում ներ, կգ ն ան հե ռավ ար ուսո ւց ման կ шր գի. թ ի րա խա յին մ ոտ եցո ւմ կ կի ր ա ռեն ք»,- հ ավ ել եց Ավանեսյանը Հի շեցն ենք՝ ԱԺ մշտ ակ шն հա նձնա ժող ով նե րի հ ա մш տեղ ն ի ստե րում բ յու ջե տш յ ին քն նա րկո ւմ ներ են:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/11/08/%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a6-%d5%a7-%d5%a9%d5%a5-%d5%b8%d6%80-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%af%d5%a1/?fbclid=IwAR0ADCOstISgnl7vfrYBwQRrUG9D8VoScIyoVAQO2vB7_wh0lQEsHTEeecQ

Կարդացե ք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *