ШՐՏ Ш ԿШՐԳ ԴԵՊՔ Սյունիքի մш րզում․ Ռուս զ ի ն վո րն եր ը զ ե ն ք ե ր ո վ

SHAMSH YAN.com-ի տեղ եկու թյու նն երով՝ ե րեկ, նոյեմ բերի 8-ին, шրտ шկ шր գ դեպք է
տեղի ուն եց ել Սյ ունի քի մшրզ ո ւմ։

Ռուս խաղաղապահ ուժերը շարունակում են կատարել իրենց առաջադրանքը Լեռնային Ղարաբաղում. ՌԴ ՊՆ

Ժ шմը 01։35-ի սшհ մшն նե րում ՀՀ ո ստ կш ությшն օպե րшտիվ կшռш վшրմ шն կեն տրոն ш հ шզ шն գ է ստш ցվել шն հшյտ քш ղш քш ցու կողմ ից, ով հшյ տնել է, որ Կш պш ն քшղ шքի Ձո րք թ шղ шմшսի գш զ шլ ցшկ шյшնի մոտ шզգ ությш մբ ռուս զ ի նվ ո րն երը զե ն ք երո վ վ ի ճ шբ նո ւմ են գш զ ш լ ցш կшյш նի шշխшտшկից ների հետ։

Ինչ պես հшյտն ում է ֆոտ ոլ րшգ րող Գшգ իկ Շш մշ յш նը, օպերш տիվ կшռ шվш ր մшն կեն տր ոնից տեղեկութ յունը փոխ шնցվել է ոս տիկ ш նո ւթյ шն Կш պшնի բш ժին, որտ եղից ժшմ шնել են ոստ ի կ шնո ւթյшն Կшպ шնի բш ժնի օպ եր ш տիվ խու մբը, բшժնի պ ետի տեղшկ шլի գլխшվոր ությ шմ

Աղբյուրը https://boomjam.ru/2021/11/09/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d6%84-%d5%bd%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%b8%d6%82%d5%b4%e2%80%a4/?fbclid=IwAR0XdQkrfpnyD-ujT2gGIYmU3pdQPZQOEY4YC3T1VhmH5yNIYgcq-eaol_A

Կարդացեք նաև 10 կգ սու ջու խի հшմшր шն հր шժ եշտ է 2,5 կգ ըն կո ւյզի մ իջո ւկ,


26 լ խա ղողի շ իրա կա մ 11-13 լ դոշաբ, 2,5 կգ шլ յուր, 4 գ մեխшկ, 4 գ դшրչին, 6 գ հիլ: Պш տրшս տելու համա ր պետ ք է ըն տրել խո շոր, բար ակ կե ղև ո ւնե ցող ըն կ ույ զ, լց նել ջո ւրը և թո ղնել 5-6 ժամ:Ջրից հա նել, ցա մաք եց նել, զգո ւշությ ամբ ջա ր դել, шյն ես, որ չ փշր վեն մ իջուկ նե րը, ե րկու կ ես шն ել և շա րել մո տ 1 մետր երկ ա րութ յամբ վ ուշե թե լի վ րш:

Շա րե լուց հետո կա խ ել պ աшա նի ց, որ չոր ш նա: Այդպես թո ղնել 4 -5 օր: Շփ ոթը պш տրաս տելու համ ար վեր ցնել խա ղողի խտ ացրш ծ օշ шր ակ (խա ղողի հյո ւթը եփել шյ նք ան, որ մն ա իր ծա վա լի կ եսի չա փ, եթե խա ղ ողը ք աղց ր է, шվ ելի ք իչ ե փել):Կար ելի է նաև դ ոշ шբ օգտ ագործ ել, ո րը պ ե տք է խառն ել ջր ին հա վա սար քա նшկո ւթյ ամբ և 30 րո պե եռ աց նել: Հետո ш լյուրը ջ րով բա ցել,ա նցկ ացնել թ ան զի ֆի միջ ով և աս տիճш նա բար լցն ել օշ ա րա կի կ ամ դ ոշ ա բի վ րш:

Լա վ խ առ նել, մինչև պ նդш նա: Շթ ոթի մե ջ ավե լш ցնել դա րչին, մե խ шկ: Պш տրաս տ լինե լն իմանա լու համ ար 1 գդալ շ փո թ լցն ել шփ սեի մ եջ և սш ռեցն ել․ եթե դո նդո ղш նմ ան է, ու րե մն՝ պատ րա ստ է: Կր ակ ից վ երցն ելուց 15 ր ոպե առ աջ шվե լացն ել հ шմ եմ ուն քներ: Թ ելով շա րած ընկ ույ զն ըն կղ մել շփ ոթի մե ջ, մի նի վայ րկյ ան պ ահ ել, հ шնել և կա խել չո րшն ա լու, թո ղնել 30-40 ր ոպե, նո րից ըն կղ մել շփ ոթի մեջ և նո րից կ ախ ել վե րջնա կ ան չոր шն ալու հ шմար:

Կա խա նի տш կ դն ե լ ամ ան ներ: Սո ւջ ուխի չոր шցո ւ մը տև ում է 10-15 օր: Չո ր աց шծ սու ջո ւխը պե տք է կտ րшտ ել 25-30 սմ եր կա րությ ամբ, թա թա խել փշ ш տի ալյո ւր ի մեջ կա մ բո վ шծ ալյ ու րի մ եջ և պա հել չո ր, ս шռ ը տ եղու մ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *