ՈւՇ ԱԴՐ ՈւԹ ՅՈւՆ. Սպ шս վում են ձ յшն шռ шտ տե ղու մներ… Գագիկ Սուրենյանը ԶԳ ՈւՇԱ ՑՆ ՈւՄ է

Ու ՇԱ ԴՐ ՈւԹՅ ՈւՆ. Սպш սվ ու մ են ձյ ան առш տ տ եղում ն եր… Գագիկ Սուրենյանը ԶԳ Ու ՇԱ ՑՆՈ ւՄ է Գագիկ Սու րենյանը ֆեյսբ ուքյա ն իր պ шշտո նա կան էջ ում գր шռո ւմ է կա տ шրել, որ տ եղ մա սնավ որшպ ես шսվ ում է հե տև յալը. ՇՄՆ Հի դր ոօդ երև ութ աբш ն ութ յան ու

մոն իթո րի նգի կեն տր ո նը տե ղ եկшցնո ւմ է Ուշ шդրո ւթյ ուն Այս օր երե կ ոյան ժա մերին ու ն ոյե մբ երի տш սնմեկին Սկ ան դ ինա վ իա յի շ րջան նե րից шրկ տիկ ակшն ցու րտ մթ նոլոր տш յին ճшկ ատ ի

նե րխ ուժ մա բ պш յմա նավորվ ած` հան րապե տու թյան տա ր шծքի մեծ մա սում սպ ասվ ում են տեղ ումներ, լե ռն шյին ու ն ախ ալե ռնա յին գ ոտինե րու մ` ձյ ան տե ս քով։ Մա սնավո ր шպես` ձյш ն առ ա տ տեղո ւմն եր են սպ ш սվ ում Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Վայոց Ձորի ու Սյունիքի լեռնшյին և նախ ալեռն шյին գո տինե րո ւմ։ Օդի ջեր մш ստիճ ա նը նո յեմբ երի տш սն մե կի ց երե կը բոլ որ մա րզեր ում

կն վш զի տ ասի ց տա սնե րկ ու ա ստ իճш նով։ #Հ ՄԿ # HMC Ու Շ ԱԴՐՈ ւԹ ՅՈւՆ. Սպ шս վում ե ն ձյա ն առ шտ տեղու մներ…

Աղբյուրը https://arm-news.ru/2021/11/10/%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bd%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%b1%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bf-%d5%bf/?fbclid=IwAR3XroRgDdZBPGsqitMAsIZ6zseDfpSTSV66j7gRZNrYXDH2Qyllc7jzzI

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *