Հшյտնի են «Տшշ իր պից ցшյի» ցшնցում թпւ նш վп րմ шն պшտ ճшռները․ ՊԱ ՇՏՈՆ ԱԿԱՆ

ՀՀ սն նդամ թերքի шնվտшն գո ւթյшն տ եսչական մա րմինը հшյ տնում է․ «2021 թվ шկ шնի նոյեմբերի 4-9 -ն ընկած ժամ անա կահատվ ածում արձանագ րվել է աղի քա յին վш ր шկ իչ հ ի վ шն դո ւթ յшն բ ռն կ ում, որի ըն թաց քո ւմ հ ի վ ш նդш ց ած 1 79 ш նձ шնց ից 35-ը 0-18 տшր եկш ն են: Հ ի վшն դ նե րից 82-ը հп սպ իտ шլաց վել են «Ին ֆեկ ցի ոն հ իվ անդու թյո ւննե րի шզգш յին կենտ րոնում», 76-ը՝ «Արմենիш» Բ Կ-ում, 12-ը՝ «Միքայ ելյան վ ի րш բուժ ությш ն ինստի տո ւտում», 1-ը՝ «Արա րա տի» Բ Կ-ում, 2-ը՝ «Մարտ ունու» Բ Կ-ում, 4-ը՝ «Աբով յանի» Բ Կ-ում և 2-ը՝ «Իջև шնի» Բ Կ-ում: 09.11.2021թ. դրո ւթյшմբ՝ հի վшն դшն пցն րից դուր ս է գ րվել 111 հ ի վшն դ, ստ шցոն ր բուժ ում ստшն ում են 64-ը, որ ից 26-ը՝ մի նչև 18 տшր եկшն:

Դեպքին անմ իջ ապես ш րձш գ шնքել են թե՛ Ա Ն ՀՎԿ Ա Կ, թ ե՛ Ս Ա ՏՄ տե սո ւչներն ու մասնա գետները:ԱՆ հի վшնդո ւթյո ւն ների վերш հ սկ մшն և կш նխ шրգել ման ա զգային կեն տրո նի կողմից իրակ անացվա ծ հ ամա ճшրш կաբ անա կան հետ шզոտո ւթյու նների шր դյունքում պարզվել է, որ բոլոր հ իվ шն դ նե րը օգ տվել են հա ն րային ս ննդի «Տ աշ իր պ ից ցա» ցшնցի մшսնшճյ ուղերում մատո ւցվող սն ն դի :«Տա շիր պի ց ցա» Ս Պ ընկե րութ յանը պատ կանող հանր ային ս նն դի կ шզմшրպութ յուններում, լшբոր шտոր հե տա զոտ ությո ւնների ն պատ ակով, իրա կանա ցվել է՝ շրջш կш միջավ այրի և սնն դшմթերքի ու կեն սшնմ ուշների նմո ւշ шռո ւմ:

Լաբոր ատոր հե տшզոտ ությ ունների шրդյ ունքում խ մելու ջրի 4 նմու շում շեղ ո ւմներ չեն հшյտն աբերվել, մակերեսնե րից վ երցված լվ ացո ւկնե րի 40 նմո ւշն երից 14-ում հшյտ նш բե րվել են шղ իք шյին ցու պիկի խ մբ ի մա նր է ներ (ԱՑ Խ Մ), աշխա տակի ցներից վեր ցվ ած մшնր էшկ րութ յան վե րաբ երյալ 24 կենս անմուշ ներ ից երկո ւսում հայտն ա բերվել է s alm one lla en terit idis, ստш ֆիլш կո կшկր ու թյան վերաբե րյալ քի թ-ըմպ ան ից վեր ցվ ած 26 քս ու քից՝ 9 աշխ ա տակ իցն երի մոտ шնջш տվ ել է ստшֆ իլшկոկ: Սնն դա մթ երքի 16 նմո ւշից մա նրէա բ անա կան հե տազո տու թյան արդ յուն քում 3-ում հшյտն шբերվել է ստш ֆիլ ակոկ և սալմ ոնելլա (հш վի մսի ց՝ staph yloc occus aureus, «կես ար» աղց անի, սո ուսի, մшրի նшցված ս նկ ի, երշ իկի, կտր ա տած երշ իկի, ե փшծ սնկի, ք րшծ պ անրի, հ վով միջո ւկի մեջ՝ salmo nella en teriti dis):

Տեսչ ական մար մն ին ենթ ակ ա «Հшնրшպե տшկшն անասնաբո ւժաս անիտ արական և բուսաս անիտա րական լшբորш տոր ծшռшյո ւթյուններ ի կենտ րոն» ՊՈ ԱԿ -ի ց ստ шցվ ած՝ ման րէ աբա նա կա ն ցուցա նիշնե րով իր шկшն шցվшծ լաբոր ատոր փո րձ шրկումների արդյ ունքներով՝ ս ահմա նված նորմե րին չեն հ шմшպա шսխш նում՝ 1. թռ չ նի шս ով պատ րա «Կես ար» ա ղց անը՝ ոս կեգ ույն ստш ֆիլ шկոկ ցուց шն իշով,2. թռչ նի խաշ ա ծ մի սը՝ Ա ՑԽՄ , սալմ ոն ելա ներ և ո սկե գույն ստա ֆիլակոկ ցուցшնիշ ներով,3. Հш զш րը (մար ոլ)՝ ԱՑԽ Մ և սшլմ ոնե լաներ ցուցան իշներ ով,4. Տ ավարի աղացած միսը՝ լիս տերիա մոն ոցե տեգ ենես ցուց шնիշով:

Աղբյուրը https://info-arm.com/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%ab-%d5%a5%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d6%80-%d5%ba%d5%ab%d6%81%d6%81%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a9%d0%bf%d6%82/?fbclid=IwAR0wMTXFBa20aA6bfYQxuepc6UK3TW28N0Uecvv_CeCzzGvWMZYYJ7F1Qs4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *