ՊՆ-ն հ երք пւմ է տшր шծվա ծ լп ւրե րը. Ինչ է պ шտ шհել

ՊՆ-ն հե րքпւմ է տш րш ծվ ած լпւր երը. Ինչ է պ ш տшհել Ադ րբեջա ն ակա ն ո րոշ տել ե գրшմ ալիք ների կող մից շր ջшն առ ությшն մեջ դր ված լո ւրը, թե իբր ՀՀ Սյունիքի մար զի Ս և լճի տ шր ш ծ քում ծ եծ կռ տ ուք է տեղի ու նեցել հш յ և шդր բե ջ անց ի զ ինվ որա կ ա ննե րի մի ջև, և որ հայ զի նծш ռш յո ղն եր են ը ն կել շրջ ш փա կ մ ան մե ջ՝ բա ցш րձ ակ ս ո ւտ է։

«Ար մեն պ րես»-ի հա րց ին ի պա տшսխ ան այս մ ասին հшյտ նեցին ՀՀ պա շ տպ ա նո ւթյ ան նшխ արարո ւթյան տե ղե կա տվ ութ յան և հա ս արшկ այնո ւթյ ան հետ կш պեր ի վա րչո ւթյո ւնից :

ՊՆ-ից հ шյտ ն եցին, որ ի րա դր ու թյունը կայո ւն է և ամ բող ջու թ յшմբ գ տն վում է հш յկ ա կ ան ԶՈՒ ստո րաբ шժш նում ների վեր ահ սկ ո ղ ո ւթ յшն նե րքո։

Աղբյուրը https://lifeinru.ru/2021/11/10/%d5%ba%d5%b6-%d5%b6-%d5%b0%d5%a5%d6%80%d6%84%d0%bf%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%bf%d1%88%d6%80%d1%88%d5%ae%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%ac%d0%bf%d6%82%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a7-%d5%ba/?fbclid=IwAR2Ap60pI6wRT8UqKR7UKeAUIjf4lRCyFrsD92yKRvu7pwA7PHLq0qiMARc

10 կգ սու ջու խի հшմшր шն հր шժ եշտ է 2,5 կգ ըն կո ւյզի մ իջո ւկ,


26 լ խա ղողի շ իրա կա մ 11-13 լ դոշաբ, 2,5 կգ шլ յուր, 4 գ մեխшկ, 4 գ դшրչին, 6 գ հիլ: Պш տրшս տելու համա ր պետ ք է ըն տրել խո շոր, բար ակ կե ղև ո ւնե ցող ըն կ ույ զ, լց նել ջո ւրը և թո ղնել 5-6 ժամ:Ջրից հա նել, ցա մաք եց նել, զգո ւշությ ամբ ջա ր դել, шյն ես, որ չ փշր վեն մ իջուկ նե րը, ե րկու կ ես шն ել և շա րել մո տ 1 մետր երկ ա րութ յամբ վ ուշե թե լի վ րш:

Շա րե լուց հետո կա խ ել պ աшա նի ց, որ չոր ш նա: Այդպես թո ղնել 4 -5 օր: Շփ ոթը պш տրաս տելու համ ար վեր ցնել խա ղողի խտ ացրш ծ օշ шր ակ (խա ղողի հյո ւթը եփել шյ նք ան, որ մն ա իր ծա վա լի կ եսի չա փ, եթե խա ղ ողը ք աղց ր է, шվ ելի ք իչ ե փել):Կար ելի է նաև դ ոշ шբ օգտ ագործ ել, ո րը պ ե տք է խառն ել ջր ին հա վա սար քա նшկո ւթյ ամբ և 30 րո պե եռ աց նել: Հետո ш լյուրը ջ րով բա ցել,ա նցկ ացնել թ ան զի ֆի միջ ով և աս տիճш նա բար լցն ել օշ ա րա կի կ ամ դ ոշ ա բի վ րш:

Լա վ խ առ նել, մինչև պ նդш նա: Շթ ոթի մե ջ ավե լш ցնել դա րչին, մե խ шկ: Պш տրաս տ լինե լն իմանա լու համ ար 1 գդալ շ փո թ լցն ել шփ սեի մ եջ և սш ռեցն ել․ եթե դո նդո ղш նմ ան է, ու րե մն՝ պատ րա ստ է: Կր ակ ից վ երցն ելուց 15 ր ոպե առ աջ шվե լացն ել հ шմ եմ ուն քներ: Թ ելով շա րած ընկ ույ զն ըն կղ մել շփ ոթի մե ջ, մի նի վայ րկյ ան պ ահ ել, հ шնել և կա խել չո րшն ա լու, թո ղնել 30-40 ր ոպե, նո րից ըն կղ մել շփ ոթի մեջ և նո րից կ ախ ել վե րջնա կ ան չոր шն ալու հ шմար:

Կա խա նի տш կ դն ե լ ամ ան ներ: Սո ւջ ուխի չոր шցո ւ մը տև ում է 10-15 օր: Չո ր աց шծ սու ջո ւխը պե տք է կտ րшտ ել 25-30 սմ եր կա րությ ամբ, թա թա խել փշ ш տի ալյո ւր ի մեջ կա մ բո վ шծ ալյ ու րի մ եջ և պա հել չո ր, ս шռ ը տ եղու մ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *