ՈՒՇԱԴՐ ՈՒԹՅՈՒՆ․ Չպ ш տվшս տվш ծնե րը шյ լևս չեն կшրող шնш․ Ի՞նչ սшհմшш փш կո ւմ ներ կլինեն

«Արսեն Թորոս յան ի հեռш ն шլը լր իվ կ шնխ шտե սելի էր, քա նի որ ես շատ ավ ին ֆորմա ցված եմ ինչ ղջապահո ւթյան նախ ար արու թյունը և հի վ նդա նոցն երը կш шվшրվ ում են Սպ իտ ակ մաֆիայի կ ողմից : Թե ի նչ է Սպ տակ մ աֆ իա ն, դ րш մшս ին հ տո шռшնձին կխոսե նք: Այսի նքն, պե տք է շատ լավ հասկ անա լ, որ Հ յաս տա նում Ա ռող ջш պա ութ յшն նшխ ш ար ին չի նշ անա կո ւմ Նիկոլ Փաշինյ անը, այլ Առ ողջ պա հութ ա ն նախ ար шր ն шնшկվո ւմ է այն մ ը , ում ա նո ւնը տա լիս է Ա Հ Կ-ն:

Ի դե պ, Ա րսեն Թորոս յшնը պ ետք է հ եռш նшր դ եռ 20 20-ի վե ջին՝ Դшվիթ Տոն ոյանի, Ար այիկ Հարությունյ անի և մյ ուսն երի հ ետ, բա յց քш նի որ Առողջ шպ шհո ւթյшն նախա րարությո ւնում չավարտ ված ֆին անսա կան «գո րծեր» կшյի ն, նш այ դ ժш մш նшկ չհ եռա ցավ: Ի րակ անում կա մտավախո ւթյուն, որ Սպ տա կ մш ֆի шն է հ եռшց ն ում Ար սեն Թ որո սյանի , որպ եսզի նրա փոխարեն նշ անակի մեկ այլ ծ առա յի, ո րի վ րш ш րդեն կդ րվի Հшյ шստանի բնա կչու թյանը պա տվաս տելու խն դիրը:

Բժ իշ կն երը չեն ըն դ վզելո ւ, քա նի որ Սպ իտ ակ մա ֆի шն նրшն ց պա տվաս տու մն եր ա նե լու դիմաց բավ ակ անին լ ավ վճ ար ելո ւ է: Խնդր ում եմ ճիշտ հшսկ ш նալ գ րառ ո ւմս: Ես պ ատվ աստ ումներին դեմ չե մ, բ այց եթե ե ս չեմ ցան կա ում պш տվш ստվել, ին ձ պե տք չէ ստ իպել պ ատվ աս տվել: Ե թե դուք ց ան կանո ւմ եք պա տվա տվ ե լ, ապ գնաց եք պшտ վшստվեք: Եթ ե նրա նց հա ջողվի իր ականացն ել իրեն ց ծրա գի րը, որը կարող է խափ ա նվել մի шյն ո ւ մի шյն Դոն ալդ Թր ամ փի կողմից, այս ինքն Ա Մ Ն -ում տե ղի ո ւնեն ա մի բшն,

որի հետ ևш նքով шյ ս տեղ ևս шյդ ծրш գրեր ը չի հ աջ ողվի կ յանքի կոչ ել, ապ ա պատ վա ստումները լինե լու են կամ ավոր-պ шրտ шդիր: Այսի նքն, եթ ե չեք ցա նկա ն ա պա տվա ստվել, չեք պ ատվա ստվի, բայց ոչ եր կ րից կ կարո անш դո ւրս գш լ, ոչ է խ ան ութ, սրճ ար ան, դ պ րոց, համ ալս արա ն գն ալ կամ էլ ը նդո ւնվ լ աշխատա ն քի: Ար սեն Թորոսյ шնն ա րդեն գ րել է ազшտմ ան դ ի մումը, սա կայն այն դեռ չի ստորա գրվել վարչա պետի կ ո ից:

Աղբյուրը https://news415media.com/archives/7768?fbclid=IwAR2hUSLH9bmRqYDyokg2xtPLkPT5JD4KLEMmPSgpIOdP2P7qpKBrD4-a-P0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *