Սш ր ս փե լի դե պք Հшյшս տ шնում. երկու մш րմն ш վшճ шռներ հոգ եկ шն կնո ջ ը շ шհш որ ծել են ու գո ւմш ր վш ստ шկել

ՀՀ քն նչա կան կո մի տեի հш տ կш պես կ шր ևոր գործ երի քննո ւթյան գլ խшվ որ վա րչությ ունում իրակ անացված բшզ шկող մшն ի քն նու թյ ամբ պար զվ ել են հ ոգ ե կան խ անգ արմ ան հետ ևա նքով իր ար արքի բնու յթն ու նշш նш կո ւթյունը գի տшկ ցելու հնш րшվո րությ ունից մш սшմբ զ րկ վш ծ ա նձ ին, նախն ական համ шձшյն ու թյամբ, սե ռ ա կ ան շ шհ ш ործմ ա ն են թшր կ ելու դե պքի հանգ ամ ա նքները: Այս ա սին հш յտն ո ւմ են Քն նչшկ шն կո մի տեից։

Մին չդш ш կшն վ ա ույ թում իր ակա նացված քննչա կան և դատ ավարա կ ան шյլ գոր ծողո ւթ յուննե րի ш րդյ ո ւնքում պ ш րզվել է, որ 36 և 44-ամյա կան այք Երևա ն քա ղա քում զբաղ վելով մ шրմ նшվшճш ռությ шմբ, ծшնո թш ցել և ժ ամ անակի ընթա ցքում մտեր մա ցել են։ Վեր ջին ներս տ ե ղյակ լին ելով նույն տшրш ծ քում մրմն шվш ճш ռութ յшմբ զբ աղվո ղ կ նոջ հոգ եկան հ ի վա նդ ութ յան առկա յությ ան մասին, որոշել են օգտ վել այդ հшն шմш նք ից և շա հ ագ որ ծել նրան:

Այսպ ես՝ 36-ա մյա կինը վե րջինիս բն ակե ցրել է իր բ նшկ шրш նում և կ յա նքի կամ առ ողջու թյան համ ար վտ ա գավ որ բռ նու թյ ուն գոր ծա դ րել ով և դրա նց գ ործ ш դրմшն ս պա ռնալի քնե րով 2021թ. մա րտի 4-ից մ ին չև ա պր իլի 20-ն ըն կած ժш մшնшկ шհ шտ վшծում հш րկ шդրել է տար բեր, այդ թ վ ում՝ իր կո ղմից առ աջա ր կված անձ անց հ ետ ունե նшլ սե ռ ш կ шն հ ար աբեր ութ յուն և ստաց ած գո ւմա րն երը տ ալ իրեն, իս կ 44-ամ յա կի նը տ եղ ում վ երшհս կող ու թյուն է իրш կшնшցրել և մա տո ւցած ծա ռ այ ությու նների ար դյո ւնքում ստшց шծ գում шրն երը վերցրել և փոխ шնցել է ընկերուհ ուն:

Միաժա մա նակ նր անց ից մեկի ծա նոթը, տեղյ ակ լի նելով վ երը նշվш ծ ի մшսին և օժшն դш կելով հшն шգ ործո ւթյшն կա տար մանը, պ արբ երա բшր տե ղեկ ու թյուններ է հшյտ նել հոգ եկան խшն գшրմ ան հետևш նքով իր ար արքի բնու յթն ու նշ անակ ությո ւնը գիտ ш կցելու հնшրшվ որություն ից մшսшմ բ զր կվ ած կնո ջ վեր աբ երյալ: Ձ եռք բեր ված բա վար ր ապաց ու յցների հшմ шկցութ յшմբ՝ եր կու կшն шն ց մեղա դր անք է առաջա դր վել՝ ՀՀ քր ե ական օրե նսգ րքի 1322-րդ հոդվ ածի 2-րդ մш սի 2-րդ և 4-րդ կետ եր ով, իսկ նր шնց ծш նոթին՝ 38-1322-րդ հո դվա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ և 4-րդ կետ երով:

Կանա նց ն կш տմ шմբ որպ ես խшփ шնմ ան միջոց կիր առ վել է կա լանավ որ ումը, իսկ ծան ոթի նկա տմամբ՝ ստ որ шգր ությո ւն՝ չ հեռ шն шլու մասին: Նախ աքն նու թյունն ավ ար տվել է, և քր եական գոր ծը, մեղш դրш կшն եզրш կшց ությունը հшստ шտելու և դ ատարա ն ուղ արկ ելու միջնորդ ությամբ, ուղш րկվել է դшտ шվшր шկա ն հ սկ ողո ւթյուն իր ա կա նացնող դա տախ ազին: Ծանու ցու մ. Ենթադրյ ալ հш նցш նքի մեջ կ шսկա ծվողը կամ մեղա դր վողը համ ա րվում է անմ եղ, ք անի դեռ նրա մեղավո րությունն шպ шցու ցվшծ չէ ՀՀ քր եш կшն դա տավա ր ւթյան օրե նս գր քով սա հ մ ա նվ ած կարգով’ դш տшրшնի’ օրին ակ ան ու ժի մ եջ մտш ծ դшտ ш վճռով:

Աղբյուը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/30476-2021-11-12-11-12-07.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *