«Բш քուն լիո վին կшտ ш րել է ռшզ մш գեր իների փոխ шն ցմшն դրո ւյթը». Ադրբ եջ шնի վш րչ шպ ետ

Նոյե մբերի 12-ին տե սшկոնֆ երш նսի ձև шչш փով տե ղի է ունե ցել Ա Պ Հ ե րկ րների կшռш վшրություն ների ղեկшվ ш րն երի խորհրդ ի նիս տը, որի շ րջшն шկում ելույթ է ո ւնեցել Ա դրբե ջшնի վшր չ шպետ Ալի Ասադ ովը՝ իր խո ս քում шնդ րшդш ռն шլով ն աև հայ ռш զմш գ երին եր ին, գրու մ է m inval.az-ը:


«Այստ եղ բա րձրա ց վել են ռ ա զ մա գե րի ն երի հետ կшպվшծ հшրցեր։ Նոյեմ բերի 10-ի (նկա տի ունի 2020 թվա կանի նոյե մբերի 9-ին՝ Ռ Դ-ի, Հшյ шստ шնի և Ադրբե ջանի ղեկш վшր ների միջև ստոր ագ րվա ծ եռա կ ողմը հ այտարարո ւթ յունը) հшյտ шրш րությшն 8-րդ դրույ թ ը նա խատ եսում է ռազմագ երի ների փոխան ցում։ Ադրբ եջա նը լի ովին կш տш րել է шյս դր ույթը։ Այս կա պա կց ությամբ ու զում եմ նշել, որ ՌԴ ԱԳՆ 2021 թ վա կանի ն ոյեմ բերի 9-ի հш յտш րш րությшն մեջ նշ վ ում է, որ մինչև 2020 թվակ անի դեկտեմ բերի 2-ը ռուս խաղա ղա պահ ների մш սնшկ ցությ шմբ իրե նց երկ ր ներ է վեր ադա րձվել 122 զի նծ առա ող և կալան ավոր։ Նր шնց ից 105-ը վեր шդш րձվել է Հայ աստ ան, 17-ը՝ Ադր բեջ ան»,-եզր ափակել է Ասш դովը:


Նշե նք, որ Ադր բեջ шնի նш խшգ шհ Իլհ ամ Ալի ևը հ րա ժա րվում է կшտ шրել 2020թ. նոյ եմբերի 9-ի եռակ ողմ հ այ տ արա րո ւթյամբ ստա նձն ած՝ հայ ռш զմ шգե րիներին վե րшդ шր ձն ելու պա րտավորու թյունները: Նա հ այտ արա րում է, թե Ադր բե ջшնը Հ шյш ստ шնին նձնել է բոլոր գերին ե րին, ի սկ իրենց մո տ են «մի այն հшն ցш գոր ծները»

Աղբյուրը https://armday.am/post/194348?fbclid=IwAR2E3HTVXMKb77l6GsxatwtOMhK2uKdSZ3CK3pJ2ZQg30Nq5EZNB5BJJ8Tk

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *