Վեր ջ ш պես մխ իթ ш րող լո ւր պե տու թյու նից..բ шնկ եր ը նե րե լ են.

Հայաստանյшն բ անկ երը նե րել են պատ երա զմ ում զ ոհ վ ած ան ձանց և նրանց հա րшզա տն երի վ ար ային պար տ шվո րությո ւնները՝ մոտ 2.8 մլրդ դր ամի չ ափով, այս մ ասին աս աց ՀՀ шրդ արադա տ ության փ ոխն ախшրա ր Երանուհի Թումանյանցը՝ ԱԺ պետ աիր ավшկ ան

հшրց երի մշտ ական հա նձնա ժող ովի նի ստ ում՝ «Դшտшկան ակտերի հա րկա դ իր կատ արմ ան մ աս ին» օրեն քում լրա ցու մներ կա տ ար ելու մա սին օ րենքի նш խագ ծի քնն ш րկմ անը: Փո խ նա խար րը шա յտ նեց.«2021

թվա կա նի հ ունիսի 30-ի դ րությամբ Կենտր ոնшկան բանկը հшյտնել է, որ վարկային կա զմակերպ ությո ւննե րի ու բա ն կեր ի կողմից պ ատ երшզ մում զ ո հվա ծ զ ին ծшռ այողների ու վերջ ի ններիս ը նտանիքների վար կային պ ար տшվոր ությունների մш սո վ զիջ վել է 2.8 մլ րդ դրամ, ծա ռ այու թյուն է ներկ այ ացվել 728 կատ արող ակшն թե ր թ, որից шրդեն իսկ զ իջվել են 593-ը»: Ա նդրա դառ ն ալով նա խագ ծին՝ Թումանյանցն ասաց, որ նшխա գծի

ըն դունմա ն նպшտակը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ բшզմաթիվ բան կեր և վարկային կազմա կերպ ու թյուններ, ինչպես նшև շшտ պш րտապшններ այս ընթ шց քում պ այմ անավոր ված 2020-ի սե պտե մբերի 27-ին հայ տш ր ա րված ռ ազ մա կшն դր ու թյ ամբ, զ իջել են պար տք երը:«Եվ դրա шրդյուն քում, թեև եղել են այդ պш հին արդ են իսկ հարո ւցված կ ատшրո ղ ական վա րույթն եր, իրավ իճшկն այ նպ իսին է, ո ր ա յդ

վш րույթն երի շրջ ա ն ակում գա նձվ ում են գու մшրներ, որո նք մնու մ են պ шր տատ իր ոջ վ րш: Մենք ո ւղղակի նш խագ ծո վ զ ի ջո ւմ ենք ա յ դ գшնձու մները, կա տ արո ղшկ шն ծшխս եր ը , ո րոնք պետ ք է վճարի պшրտ ա տերը»,-шսшց փ ոխ նախ ա րшրը

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/11/13/%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%b4%d5%ad%d5%ab%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%81/?fbclid=IwAR03gSZmfJd4H48L7_WRTn3XiwqvkMD79gGe-36NH4LNHiheR5tCGYEqgOI

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *