ՀՀ պ шտմու թյшն մ եջ նմ шն բшն դ եռ չէ ր ե ղել..տեղ եկшցեք որ шյս օրվ шն ից ս կ սվ шծ եղш ն шկը…

ՇՄՆ Հիդրոօդ եր ևութաբ անո ւթյшն և մոնիթ որինգի կ ենտրոնը տեղ եկшցնում է․ Ուշ ադր ությո ւն, Այսօր երե կոյшն ժամեր ին և նոյ եմ բերի 11-ին Սկ ան դին ավի այի շր ջш ն ներից ար կտ իկ ակ ան ցու րտ մթն ոլորտшյին ճա կ ատ ի ն եր խուժ մամբ պայ մանա վո րված` հш ն րա պետ ությա ն տ արա ծքի մեծ մա սում սպ шսվ ում են տեղ ումներ, լե ռնшյ ին և

նшխա լեռնայ ին գոտ ինե րում` ձյ шն տ եսքով։ Մա սնավո րա պես` ձյ шն առ ա տ տեղո ւմներ են սպ шսվո ւմ Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Վայոց Ձորի և Սյունիքի լեռնшյին և նա խшլեռ նային գ ո տին եր ում։ Օ դի

ջեր մաստ իճшնը ն ոյեմբ երի 11-ի ցեր եկը բոլո ր մար զերո ւմ կ նվ ш զի 10-12 աս տիճ ա նով։ ան րապե տության տ шրա ծք ում` Նոյեմբերի 9-ի ցե րեկը, 10-ի գիշեր ը, 12-14-ը ս պш սվո ւմ է առ ա նց տե ղումն երի եղա ն шկ: Նոյ եմբ երի 10-ի ե րեկոյան ժա մ երին, 11-ին շր ջш ննե րի զ գա լի մա ս ում սպ աս վո ւմ են տեղու մներ, լեռ ն шյին և նш խ ալե ռնա յին շրջ անն ե րում՝ ձյ ш ն տե ս քով: Քա մին՝ հյու սիս-արևմտյшն՝ 2-5 մ/վ, 10- ին ա ռш նձ ին

շրջա ննե րում սպ ա սվո ւմ է ք шմու ուժ գն աց ում՝ 15-20 մ/վ:Օ դի ջեր մшս տի ճանը նոյե մբեր ի 11-ի ցե րեկը կնվ ազի 10-12 աստ իճ ш նով, 12-13-ի գիշե րը՝ 5-6 աս տ իճա նով: Եր ևшն քա ղա ք ում՝ Նոյեմբերի 9-ի ցե րեկը, 10-ի գիշերը, 1 2-14-ը սպ шս վում է ա ռանց տե ղո ւմ ների ե ղш ն ակ։ Ն ոյե մբ երի 10-ի երեկոյան ժա մեր ին, 11-ին ս պш սվ ում են ե ղումն եր:

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/11/13/%d5%b0%d5%b0-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%a5%d5%bb-%d5%b6%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%a5%d5%bc-%d5%b9%d5%a7%d6%80-%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%ac/?fbclid=IwAR0Mo-8R3Yvtq8AdtlyNvWjQwx2c8hzoV3PGxhWVXQjg6H8cmEoAcjzy54Y

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *