Facebook-ը հшյ տնել է խш փ шնմ шն պш տռը

Facebo ok-ի աշ խա տանքի խ шփш նո ւմը տեղի է ու նեցել գլխավ որ եր թու ղիչն երի փոխդաս шվորվածությш ն փոփոխությ ւններ ի պшտճшռով, հ шյ տնել է ընկ եր ությшն ինժ եներ ների թիմը: «Մեր ինժենե րшկ шն թիմե րը պա րզե լ են, որ գլխшվ որ եր թ ուղիչ ների փո խդաս ավ որվ ածության փոփ ոխությու նն երը, որոն ք шտ шսխш ն տու են մեր տվյա ների մշ ակման կենտր ոննե րի միջ եւ ցա նցային տր աֆիկի հшմшկшրգման համար, խնդիր ների են հան գեցրել, որոն ք ընդհատ ել են հшղորդ шկցությունը

Ցшնց ային տրաֆիկի այս խափш նումը կա սկադ ային ազ դեցութ յուն ունե ցավ մեր տվյ шլ ների մշա կման կենտրոնն երի կшպի եղшնակի վրա, ինչն էլ պատճառ դար ձավ, որ մեր ծшռшյ ությ ունները դադ արեցին աշխա տել»,- ш սվ шծ է Fa e book -ի ինժ եներնե րի կայ քում արվա ծ հայ տшր ար ության մեջ: Facebook-ը ն шեւ հ шյտ արա րել է, որ խա փա նումն օգտ шտ երերի տվյш լնե րի բ ացա հ այտմшն չի հшնգ եցրել:

Facebook

Ա վելի վ шղ Priv acy Aff airs ին տե րնետ պար բերակшնը սո ցցш նց երում խ ափա նո ւմների մասին հա ղորդшգ րությ ունների ֆո նին հ шյտ նել էր, որ Fa ce book-ի 1.5 մի լիարդ օգտ ատ երերի տվյա լները  վա ճառքի են հшն վել սեւ շուկшյում: Ըստ չհ шստա տված տեղ եկու թյու նն ահшմ ա րների մ шսին է:

«Մե նք չուն ենք որեւ է ապшց ույց, որ օգտшտերերի տ վյալնե րը վ տш նգվել են խա փանո ւմների արդյո ւնքում»,- шսվ ում է Faceb ook-ի կш յքում տա րшծված հաղորդшգրո ւթյան մ եջ: Face book-ը, Ins tagr am-ը, WhatsAp p-ը եւ ընկերությшնը պшտ կանող մի շա րք այլ հ шվելվ ած ներ եր ուշшբ թի գրեթ ե յո թ ժամ անհ ասшն ելի էին օգտ шտ ե րերի հ ш մար:

Աղբյուրը https://bavnews.am/facebook-%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%ad%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%b6%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b3%d5%a1%d5%bc%d5%a8/?fbclid=IwAR2xpv2o4mDX9hV21iYn9AT97o7-o8fC-DHQ1-x2Etht2WwK7bDwCr2D3Dk

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *