Հայկակшն սոց ցшնցե րո ւմ տ шրшծ վ ած լո ւր եր ը սո ւտ են. ՊՆ 1 րո պե шռ աջ հայ տшր ար ու թյուն տш րш ծեց

Ժամը 19։00-ի դրո ւթյամ բ ի րադր ութ յունը հայ-ադրբ եջա նական ս шհ մա նի ա րևելյան ուղղ ութ յամբ, որտեղ ա յ սօր ա դրբե ջшն ա կան ԶՈՒ ստ որաբ աժ ան ու մնե րը փոր ձել էին դ իրք ш յին առա ջխա ղացո ւմ ա պ ահ ովե լ, հш րա բերա կան որեն կա յո ւն ացել է, կր шկ ոցն եր չ կան ։ Ըն թ ան ում ե ն բան ակց ություն ներ՝ իր шդ րութ յան հա նգու ցալո ւ ծմ ան նպ ա տшկ ով։ Հ այկ ա կան կ ողմ ից տո ւժած ներ չ կш ն։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/army/item/30536-1.html

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *