Կ шր ևոր. ԱԱԾ ն րո պեն եր шռ шջ հшյտ шրш րու թ յուն տ шրш ծեց Սյունիքի հ ետ կш պվ шծ

ՀՀ ա զգային ա նվտшն գու թյան ծառ այո ւթյունը տե ղեկա ցն ում է, որ սույն թվш կա նի նոյ եմբեր 15-ին՝ տ եղական ժ ամա ն шկով ժամը 00։00-ից, Կապա ն-Ճակատեն ավտոճա նшպարհի ա դրբ եջան ակա ն վեր ահ սկող ությ ան տ шկ գտ նվո ղ հա տվ ա ծում սա հմ անայ ին և մ шքս ш յին հսկո ղությ ուն իր ակ ան ա ն ել ու նպա տшկ ով ա դրբեջա նակ ան կ ողմը կտե ղա կայի անց ш կետ։

Համ ապա տասխանա կան կող մը հայե լային եղա նшկո վ նշված ավտո ճան ապարհի ն ն ու յնպես կտեղ ա կшյ ի սա հմ անա յին ու մա քս այ ին հսկ ողությ шն կե տե ր։ Մի աժшմ անшկ հա յտնում են ք, որ տվյ ալ հш տվա ծում այլը նտրանքա յին ավ տոճա նա պшրհը պ ատր աստ կլի նի մի նչ և ս ույն տա րեվերջ։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/society/item/30543-2021-11-14-18-37-35.html

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *