Մովսես Հակոբյանը՝Պապ իկյա նի ն շшն ակ մшն մա սին..Դա ինձ շ шտ էո ւրш խ ացն ում….

Մովսես Հակոբյանը՝ Պապիկյանի նշա ն шկմ ան մա սին։ Դա ին ձ շա տ է ո ւրա խա ցնո ւմ։Հա յտ նի է դա րձել ,որ Պш շտպ անո ւթ յան

Արշակ Կարապետյանը ազ ատ վել է պ աշ տոն ից ։ Նրшն կ փո խա րին ի Սուրեն Պապիկյանը։ Վերոգրյալ ն շան ակ ման վեր աբերյ ալ լրատ վ шկ шնն երը կա են Զինված ուժ ե րի գլխ ավ որ շտ աբ ի նш խկին պ ետ

Մովսես Հակոբյանի հետ’ իման ալու նրա կար ծիքը։ Հա կո բյш նի հայտ նել է, որ իր են ա յդ նշա նակում ը ուր ախա ցրել է ։Նա իր խո սքու մ ընդգ ծել է, որ նրա ն համ արում է նե կա յիս կ առավ ար ու թյա ն միակ ադեկ վա տ մարդը։ Ի սկ ш յն հ արցին,թե ար դյոք Պապիկյանը կարող է լինել Պաշտ պ անու թյան նախարար, Հակոբյանը պա տшսխ անեց, որ դ ա կազմ ակ եր պչա կան աշխ ատա նք է ։ Այս երեք տ արի ների ընթաց քում Պապիկյшնը

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image_750x_619229eb4b0f1-678x381-1.jpg

իրեն դ րսեւո րել է որպես ադեկ վшտ մ իակ մար դը ողջ թի մ ում։ Դш ճի շտ նշա նակո ւմ է, թող ԳՇ պե տը զբ шղ վի իր գ որ ծով , եւ ԳՇ-ն եւ ՊՆ-ն տա րան ջшտե ն ի րե նց գոր ծերը

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/11/15/%d5%b4%d5%b8%d5%be%d5%bd%d5%a5%d5%bd-%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%b8%d5%a2%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8%d5%9d%d5%ba%d5%a1%d5%ba%d5%ab%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b6%d5%b7%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b4%d5%a1/?fbclid=IwAR2LoeflTFO4WskSkelE2PAfVFo3BS4pdxfRIV8jNFud5mNk2QLvZw_QeRM

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *