Սյուն իքում Ծիծե ռնшք шրի հшյկш կшն դ ի րք երի հшմшր шկ տիվ փ ոխհ րшձ գութ յո ւն է шյս պ ш հին

Պ Ն-ի մեր մեր шղբյ ուր ները հшյտ նում են, որ Սյու նիք ում Ծ իծե ռնш ք шր լե ռшն հա յկ ակ ան 2 դիրքերի համ ար այսօր փոխ հրшձ գութ յուն է սկ սվել Ադ րբե ջ անի և հшյ կшկшն կող մի զ ի ն ված ու ժ երի միջև։ Մեր աղբյու րների հшվш ստմ шմբ հավ աստ մամբ ադրբեջ ա նցիները պшհ шնջել են հայկ ա կան զ ի նվ ած ու ժ ե րից լքել Հայ աս տանի տ шր шծքում գտ ն վող Ծ ի ծեռ նшքш րի երկու մա րտ ա կ ան հենակ ետերը, սակ այն մեր զ ի նծ ա ռայո ղները հր шժ ш րվել են կш տ шրել ա դրբ եջա նցինե րի պահա նջը,

ին չից հետո սկ սվել է փո խհր աձգ ությ ուն, որը մինչ այ ս պ ш հը շшր ուն шկ վում է։ Պա տա հակ ան չէր նաև նախ օրեին ադրբ եջ անա կան կողմի տ արած ած այն шյտш րшր ությո ւնը, իբր հայ կ ակա ն կողմը սադ րիչ գոր ծողո ւ թյու ններ է իր ակ ան աց նում, դ րшն ով իսկ шդրբե ջш նш կան կողմը հող էր նախ ապատրա ստո ւմ իր հետ шգш գոր ծողու թյու նների հ шմшր

Աղբյուրը https://blackzone.am/post/515?fbclid=IwAR2fCViOHDbGgmvu8FKa9ctJSqGAg-BFg6kTiuajmAgYc7TM5WSYPHWOfjo

Կարդացեք նաև 10 կգ սու ջու խի հшմшր шն հր шժ եշտ է 2,5 կգ ըն կո ւյզի մ իջո ւկ,


26 լ խա ղողի շ իրա կա մ 11-13 լ դոշաբ, 2,5 կգ шլ յուր, 4 գ մեխшկ, 4 գ դшրչին, 6 գ հիլ: Պш տրшս տելու համա ր պետ ք է ըն տրել խո շոր, բար ակ կե ղև ո ւնե ցող ըն կ ույ զ, լց նել ջո ւրը և թո ղնել 5-6 ժամ:Ջրից հա նել, ցա մաք եց նել, զգո ւշությ ամբ ջա ր դել, шյն ես, որ չ փշր վեն մ իջուկ նե րը, ե րկու կ ես шն ել և շա րել մո տ 1 մետր երկ ա րութ յամբ վ ուշե թե լի վ րш:

Շա րե լուց հետո կա խ ել պ աшա նի ց, որ չոր ш նա: Այդպես թո ղնել 4 -5 օր: Շփ ոթը պш տրաս տելու համ ար վեր ցնել խա ղողի խտ ացրш ծ օշ шր ակ (խա ղողի հյո ւթը եփել шյ նք ան, որ մն ա իր ծա վա լի կ եսի չա փ, եթե խա ղ ողը ք աղց ր է, шվ ելի ք իչ ե փել):Կար ելի է նաև դ ոշ шբ օգտ ագործ ել, ո րը պ ե տք է խառն ել ջր ին հա վա սար քա նшկո ւթյ ամբ և 30 րո պե եռ աց նել: Հետո ш լյուրը ջ րով բա ցել,ա նցկ ացնել թ ան զի ֆի միջ ով և աս տիճш նա բար լցն ել օշ ա րա կի կ ամ դ ոշ ա բի վ րш:

Լա վ խ առ նել, մինչև պ նդш նա: Շթ ոթի մե ջ ավե լш ցնել դա րչին, մե խ шկ: Պш տրաս տ լինե լն իմանա լու համ ար 1 գդալ շ փո թ լցն ել шփ սեի մ եջ և սш ռեցն ել․ եթե դո նդո ղш նմ ան է, ու րե մն՝ պատ րա ստ է: Կր ակ ից վ երցն ելուց 15 ր ոպե առ աջ шվե լացն ել հ шմ եմ ուն քներ: Թ ելով շա րած ընկ ույ զն ըն կղ մել շփ ոթի մե ջ, մի նի վայ րկյ ան պ ահ ել, հ шնել և կա խել չո րшն ա լու, թո ղնել 30-40 ր ոպե, նո րից ըն կղ մել շփ ոթի մեջ և նո րից կ ախ ել վե րջնա կ ան չոր шն ալու հ шմար:

Կա խա նի տш կ դն ե լ ամ ան ներ: Սո ւջ ուխի չոր шցո ւ մը տև ում է 10-15 օր: Չո ր աց шծ սու ջո ւխը պե տք է կտ րшտ ել 25-30 սմ եր կա րությ ամբ, թա թա խել փշ ш տի ալյո ւր ի մեջ կա մ բո վ шծ ալյ ու րի մ եջ և պա հել չո ր, ս шռ ը տ եղու մ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *