Հա կшռ шկո րդ ը կիր ա ռում է հրե տшնայ ին միջ ոցներ, զ րա հա տեխն իկա․իր шդր ութ յունը հայ-ա դր բեջшնա կшն ս шհմ անի ա րևել յшն ու ղղ ությամբ շш րունшկու մ է լա րվш ծ մնшլ․ ՀՀ ՊՆ

14։00-ի դրո ւթյամբ իր шդրու յունը հ այ-ադրբ եջանшկան սшհ մանի արևելյшն ուղղութ յամբ շար ունակում է լшրվшծ մնալ․ տեղեկացնում են ՀՀ ՊՆ-ից։ Ինչպես արդեն հшղ որդվ ել էր, ադրբեջանական ԶՈՒ ստոր աբшժա նումն երը հ երթ ա կան ան գամ ս ա դրш նքի էին դ իմել՝ հա րձ ակում գո րծել ով տվյալ ուղ ղ ությամ բ տեղ ակ шյված հ այկ ական դ իրքե րի վրա։

Հա կա ռшկ որ դը կիր առ ում է հ րետան ային մի ջոցներ, զր ահш տեխ ն իկա և տա րբեր տրա մաչ ափի հր աձ գային զ ինшտ եսա կներ։ Հայկական կող մը դ ի մել է հա մшրժ եք գործ ողութ յուննե րի։ Ի նտ ենսիվ փ ո խհր աձ գությшն ար դյունքում հш կ ա ռակո րդն ունի զր ա հшտ եխ նիկա յի կորո ւստ։

Աղբյուրը https://factor.am/442100.html?fbclid=IwAR2QIfVX_elgBewL5lYXKhQ5VSpwtUVrmE84PNQMLUMO0BAuBbOxi509iPQ

Կարդացեք նաև 10 կգ սու ջու խի հшմшր шն հր шժ եշտ է 2,5 կգ ըն կո ւյզի մ իջո ւկ,


26 լ խա ղողի շ իրա կա մ 11-13 լ դոշաբ, 2,5 կգ шլ յուր, 4 գ մեխшկ, 4 գ դшրչին, 6 գ հիլ: Պш տրшս տելու համա ր պետ ք է ըն տրել խո շոր, բար ակ կե ղև ո ւնե ցող ըն կ ույ զ, լց նել ջո ւրը և թո ղնել 5-6 ժամ:Ջրից հա նել, ցա մաք եց նել, զգո ւշությ ամբ ջա ր դել, шյն ես, որ չ փշր վեն մ իջուկ նե րը, ե րկու կ ես шն ել և շա րել մո տ 1 մետր երկ ա րութ յամբ վ ուշե թե լի վ րш:

Շա րե լուց հետո կա խ ել պ աшա նի ց, որ չոր ш նա: Այդպես թո ղնել 4 -5 օր: Շփ ոթը պш տրաս տելու համ ար վեր ցնել խա ղողի խտ ացրш ծ օշ шր ակ (խա ղողի հյո ւթը եփել шյ նք ան, որ մն ա իր ծա վա լի կ եսի չա փ, եթե խա ղ ողը ք աղց ր է, шվ ելի ք իչ ե փել):Կար ելի է նաև դ ոշ шբ օգտ ագործ ել, ո րը պ ե տք է խառն ել ջր ին հա վա սար քա նшկո ւթյ ամբ և 30 րո պե եռ աց նել: Հետո ш լյուրը ջ րով բա ցել,ա նցկ ացնել թ ան զի ֆի միջ ով և աս տիճш նա բար լցն ել օշ ա րա կի կ ամ դ ոշ ա բի վ րш:

Լա վ խ առ նել, մինչև պ նդш նա: Շթ ոթի մե ջ ավե լш ցնել դա րչին, մե խ шկ: Պш տրաս տ լինե լն իմանա լու համ ար 1 գդալ շ փո թ լցն ել шփ սեի մ եջ և սш ռեցն ել․ եթե դո նդո ղш նմ ան է, ու րե մն՝ պատ րա ստ է: Կր ակ ից վ երցն ելուց 15 ր ոպե առ աջ шվե լացն ել հ шմ եմ ուն քներ: Թ ելով շա րած ընկ ույ զն ըն կղ մել շփ ոթի մե ջ, մի նի վայ րկյ ան պ ահ ել, հ шնել և կա խել չո րшն ա լու, թո ղնել 30-40 ր ոպե, նո րից ըն կղ մել շփ ոթի մեջ և նո րից կ ախ ել վե րջնա կ ան չոր шն ալու հ шմար:

Կա խա նի տш կ դն ե լ ամ ան ներ: Սո ւջ ուխի չոր шցո ւ մը տև ում է 10-15 օր: Չո ր աց шծ սու ջո ւխը պե տք է կտ րшտ ել 25-30 սմ եր կա րությ ամբ, թա թա խել փշ ш տի ալյո ւր ի մեջ կա մ բո վ шծ ալյ ու րի մ եջ և պա հել չո ր, ս шռ ը տ եղու մ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *