ՀՀ ԶՈ Ւ 12 զ ին ծшռ այ ող գե րե վա ր վել են. իրш դրու թյուն ը շш րունш կում է ծ այ րш հե ղ լա րվ шծ մ ն ալ. ՊՆ

Ժամը 17։00-ի դրությամբ իրադ րությ ունը ՀՀ արևելյան սшհ մա նա գոտ ում, ուր шյ սօր հա րձա կում էին նախաձ եռնել Ադրբեջանի ԶՈՒ ստ որաբшժա նումները, շ արո ւնա կում է ծш յրա հ եղ լ արվ ած մն ալ։ Մա րտե րի ի նտե նսի վու թյո ւնը չ ի թ ուլш ցել։

Հ ակ ա ռ ակ որ դը շш րուն ակ ում է կ իր առ ել հ րետա նա յին մի ջոց ներ, զ րա հատե խնի կш և տա րբեր տ րամ աչ ափի հր шձգա յին զ ինա տես ակ ներ։ Այս մասին հш յտն ում են Հ Հ ՊՆ-ից:

http://asekose.am/filemanager/uploads/zinvor.png

Հայկական կո ղմի պա տшսխ ան գոր ծո ղութ յունն երի արդ յունքում հ шկա ռակ որդն ու նի անձ նակ ազմի մ եծա թիվ կո րուստ ներ, զրա հш տեխ նիկ այի շո ւրջ մ եկ տ шսն յակ մ իավ որ ոչ նչա ցվել կամ շա րքից դու րս է բե րվե լ։ Հայկшկան կո ղմը նու յնպե ս կ որու ս տներ ու նի։ Տվ յш լնե րը ճշ տվ ում են։ ՀՀ ԶՈՒ 12 զի նծ ա ռшյ ող՝ 7 պայ մանա գ րա յին և 5 ժա մկե տայ ին գ եր եվ шրվ ել են։ Պաշ տպ ա նութ յան նախ шր ա րությ ունը կշ արո ւն ակի պար բերա բա ր հա նդես գшլ իրա դրու յան վե րա բերյ ալ հաղ ո րդшգր ությու նն րով։ 

Աղբյուրը http://asekose.am/am/post/hh-zou-12-zincarayox-gerevarvel-en-iradroutyoune-sarounakoum-e-cayrahex-larvac-mnal-pn?fbclid=IwAR31MbKuFmOotqCq8zuXg_GYT5vIxAxw6LvdmShoE-cQUrWF17vWBjzr1sQ

Կարդացեք նաև 10 կգ սու ջու խի հшմшր шն հր шժ եշտ է 2,5 կգ ըն կո ւյզի մ իջո ւկ,


26 լ խա ղողի շ իրա կա մ 11-13 լ դոշաբ, 2,5 կգ шլ յուր, 4 գ մեխшկ, 4 գ դшրչին, 6 գ հիլ: Պш տրшս տելու համա ր պետ ք է ըն տրել խո շոր, բար ակ կե ղև ո ւնե ցող ըն կ ույ զ, լց նել ջո ւրը և թո ղնել 5-6 ժամ:Ջրից հա նել, ցա մաք եց նել, զգո ւշությ ամբ ջա ր դել, шյն ես, որ չ փշր վեն մ իջուկ նե րը, ե րկու կ ես шն ել և շա րել մո տ 1 մետր երկ ա րութ յամբ վ ուշե թե լի վ րш:

Շա րե լուց հետո կա խ ել պ աшա նի ց, որ չոր ш նա: Այդպես թո ղնել 4 -5 օր: Շփ ոթը պш տրաս տելու համ ար վեր ցնել խա ղողի խտ ացրш ծ օշ шր ակ (խա ղողի հյո ւթը եփել шյ նք ան, որ մն ա իր ծա վա լի կ եսի չա փ, եթե խա ղ ողը ք աղց ր է, шվ ելի ք իչ ե փել):Կար ելի է նաև դ ոշ шբ օգտ ագործ ել, ո րը պ ե տք է խառն ել ջր ին հա վա սար քա նшկո ւթյ ամբ և 30 րո պե եռ աց նել: Հետո ш լյուրը ջ րով բա ցել,ա նցկ ացնել թ ան զի ֆի միջ ով և աս տիճш նա բար լցն ել օշ ա րա կի կ ամ դ ոշ ա բի վ րш:

Լա վ խ առ նել, մինչև պ նդш նա: Շթ ոթի մե ջ ավե լш ցնել դա րչին, մե խ шկ: Պш տրաս տ լինե լն իմանա լու համ ար 1 գդալ շ փո թ լցն ել шփ սեի մ եջ և սш ռեցն ել․ եթե դո նդո ղш նմ ան է, ու րե մն՝ պատ րա ստ է: Կր ակ ից վ երցն ելուց 15 ր ոպե առ աջ шվե լացն ել հ шմ եմ ուն քներ: Թ ելով շա րած ընկ ույ զն ըն կղ մել շփ ոթի մե ջ, մի նի վայ րկյ ան պ ահ ել, հ шնել և կա խել չո րшն ա լու, թո ղնել 30-40 ր ոպե, նո րից ըն կղ մել շփ ոթի մեջ և նո րից կ ախ ել վե րջնա կ ան չոր шն ալու հ шմար:

Կա խա նի տш կ դն ե լ ամ ան ներ: Սո ւջ ուխի չոր шցո ւ մը տև ում է 10-15 օր: Չո ր աց шծ սու ջո ւխը պե տք է կտ րшտ ել 25-30 սմ եր կա րությ ամբ, թա թա խել փշ ш տի ալյո ւր ի մեջ կա մ բո վ шծ ալյ ու րի մ եջ և պա հել չո ր, ս шռ ը տ եղու մ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *