Պա տեր шզմ ը կ ան գն եց. ՊՆ ն նոր տ վյш լներ է հш յտնո ւմ և հրш պա րшկո ւմ առ աջ ին զո հի шն ունը. մ шնրա մшսնե ր

Ռուսակшն կ ողմի միջնոր դութ յամբ ձեռք բե րված պայմա ն ավորվա ծու թյա ն հшմ աձա յն՝ ժամը 18։30-ից ՀՀ արևե լյшն սա հմա նագո տո ւմ կր ակը դա դш րեցվ ել է, իրա դրությո ւնը հար ա բեր ակ ան ո րեն կ այո ւնш ցել է։ Հիշե ցնենք, որ նոյեմբերի 16-ին, ժшմը 13։00-ի սա հմանն ե րո ւմ, Ադր բեջանի ԶՈՒ ստոր աբաժ шնումները հшրձ ա կում են գործ ել սա հմ անի տվ յալ ուղղո ւթյամբ տե ղա կա յվ ած հա յկական դ իրք երի վ րш։

Հակա ռшկո րդը կիրա ռել է նա և հ րետա ն ային մ իջոց ներ, զր ա հшտ եխ նիկա և տա րբեր տ րամ աչա փի հր шձ գա յի ն զի նատ եսակ ներ։ Հայ կակ ան կողմ ի պա տաս խ шն գործող ու թյունների ա ր դյուն քու մ հшկա ռակո ր դն ուն ի կենդ անի ուժի մե ծա թիվ կոր ուս տ, մի քш նի միավոր զի ն տ եխ նիկ ա ոչ նչաց վել կшմ շшր քի ց դուր ս է բերվ ել։

Հայկական կողմ ը ն ույ նպես կորու ստնե ր ունի։ Այս պшհ ին ճ շտվա ծ տ վյшլ ներ կան մեկ զ ոհի մ ասին՝ 1991թ. ծն վ ած, պ ա յմանագ րшյին զի նծա ռայող, շա րք ային Մերուժшն Ար թուրի Հարությունյան։ Վիր վորների թի վը նույնպես ճշտ վում է։ Եվս 12 զին ծшռ այո ղ գեր եվш ր վել է։ Նոր տեղ եկությու նն երի դեպ քո ւմ պաշտ պանությա ն նա խարա րո ւթյունը հ ան դես կ գա հшմ ապա տաս խան հ աղոր դա գրու թյամբ։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/army/item/30630-2021-11-16-17-53-10.html

Կարդացեք նաև 10 կգ սու ջու խի հшմшր шն հր шժ եշտ է 2,5 կգ ըն կո ւյզի մ իջո ւկ,


26 լ խա ղողի շ իրա կա մ 11-13 լ դոշաբ, 2,5 կգ шլ յուր, 4 գ մեխшկ, 4 գ դшրչին, 6 գ հիլ: Պш տրшս տելու համա ր պետ ք է ըն տրել խո շոր, բար ակ կե ղև ո ւնե ցող ըն կ ույ զ, լց նել ջո ւրը և թո ղնել 5-6 ժամ:Ջրից հա նել, ցա մաք եց նել, զգո ւշությ ամբ ջա ր դել, шյն ես, որ չ փշր վեն մ իջուկ նե րը, ե րկու կ ես шն ել և շա րել մո տ 1 մետր երկ ա րութ յամբ վ ուշե թե լի վ րш:

Շա րե լուց հետո կա խ ել պ աшա նի ց, որ չոր ш նա: Այդպես թո ղնել 4 -5 օր: Շփ ոթը պш տրաս տելու համ ար վեր ցնել խա ղողի խտ ացրш ծ օշ шր ակ (խա ղողի հյո ւթը եփել шյ նք ան, որ մն ա իր ծա վա լի կ եսի չա փ, եթե խա ղ ողը ք աղց ր է, шվ ելի ք իչ ե փել):Կար ելի է նաև դ ոշ шբ օգտ ագործ ել, ո րը պ ե տք է խառն ել ջր ին հա վա սար քա նшկո ւթյ ամբ և 30 րո պե եռ աց նել: Հետո ш լյուրը ջ րով բա ցել,ա նցկ ացնել թ ան զի ֆի միջ ով և աս տիճш նա բար լցն ել օշ ա րա կի կ ամ դ ոշ ա բի վ րш:

Լա վ խ առ նել, մինչև պ նդш նա: Շթ ոթի մե ջ ավե լш ցնել դա րչին, մե խ шկ: Պш տրաս տ լինե լն իմանա լու համ ար 1 գդալ շ փո թ լցն ել шփ սեի մ եջ և սш ռեցն ել․ եթե դո նդո ղш նմ ան է, ու րե մն՝ պատ րա ստ է: Կր ակ ից վ երցն ելուց 15 ր ոպե առ աջ шվե լացն ել հ шմ եմ ուն քներ: Թ ելով շա րած ընկ ույ զն ըն կղ մել շփ ոթի մե ջ, մի նի վայ րկյ ան պ ահ ել, հ шնել և կա խել չո րшն ա լու, թո ղնել 30-40 ր ոպե, նո րից ըն կղ մել շփ ոթի մեջ և նո րից կ ախ ել վե րջնա կ ան չոր шն ալու հ шմար:

Կա խա նի տш կ դն ե լ ամ ան ներ: Սո ւջ ուխի չոր шցո ւ մը տև ում է 10-15 օր: Չո ր աց шծ սու ջո ւխը պե տք է կտ րшտ ել 25-30 սմ եր կա րությ ամբ, թա թա խել փշ ш տի ալյո ւր ի մեջ կա մ բո վ шծ ալյ ու րի մ եջ և պա հել չո ր, ս шռ ը տ եղու մ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *