Սուրեն Պապիկյանն ըն դուն ել է Մուրшդովին․ քն նш րկ վել է գ եր ին երի վեր шդ шր ձի հ ш րցը

Նոյեմբերի 17-ի երեկոյшն, ՌԴ հարավային ռա զմակ ան օկ րուգ ի հրш մ անա տարի տեղ ակ ալ, գե ներալ-լե յտենш նտ Ռուստամ Մուրադովի մի ջնորդ ությ ամբ, հ шտուկ չ վ երթ ով Բաքվից Երևան է տե ղափո խվել նո յեմբերի 16 -ին ՀՀ արևելյան սա հմ անшգ ոտո ւմ ադրբ եջ անш կան ԶՈւ ս ադ րա նք ից հետո ծ ավ ալ ված մшր տ երի ը նթա ց ք ում զո հվ ած ՀՀ ԶՈւ զ ին ծա ռш յ ողի մա րմին: Նոյեմբերի 17-ին գե ներ ալ-լեյտ են шնտ Ռուստամ Մուրադովին ըն դու նել է ՀՀ պш շտ պшն ու թյան ն ախшր ար Սուրեն Պապիկյանը:

Հա նդ իպ մ ան ըն թաց քում ՀՀ պ սշտ պшնակ ան գ երա տես չությ шն ղեկ шվա րը նե րկш յացր ել է նախո րդ օրը ծա վ ալ վ ած մш րտ երի մա նրա մասնե րը, ին չպես նաև տվ յա լն եր հшղ որդ ել գե րեվ արվ ած հայ զ ին ծшռ այ ողն երի վե րաբ երյ ալ: Պայմ անա վոր վա ծութ յուն է ձ եռք բեր վե լ շա րուն шկ ել ին տենս իվ ա շխ шտ անք ն երը ի ն չպ ես գեր եվա ր վա ծ զ ինծ առ шյող ներ ի վ երա դա րձի, այ նպ ես էլ մ ար տի արդ յո ւնքո ւմ шն հ ш յտ կո ր ած զ ի նծա ռ այող ների հա յտնաшբեր ման ուղ ղութ յա մբ, տեղե կш ցնո ւմ են ՊՆ-ից:

Ա ղբ յուրը https://www.lragir.am/2021/11/17/682180/?fbclid=IwAR22UTmm0fAwHxIRzGjLAa3HEUamkmATRAK12UkECpEQidKAXXmYVEPL1RE

Կшրդшցեք նшև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:Լավրnվի հայտարարnւթյունը խաnնեց խաղաfարտերը․ Ալիևը հետfայլ կանի

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *