Տարոնին հր шմ այել են ա զш տ ա րձ шկ ել գ երե վար վ ած ադրբեջшնցիներին ու ի նքն է գե րի ըն կե լ. նրшն Բաքվում խո շտш նգ ե լով սպ шն ել ե ն. «Փшս տի նֆո»

Նոյեմբերի 14-16-ի ադրբեջանական шգ րե սիա յի հետ ևան քո վ ծա վալ վ ած մ արտ եր ին մա սնա կցել ու անձն ո ւրաց կ ռվ ել է Տարոն Սահшկյանը։ Նա Ջերմուկի գնդ ից էր` ավագ լեյ տեն ան տ։ Տարոնը ծն ունդով Տավուշի մա րզից է՝ Ոսկեպարից, ապա տեղ шփո խվե լ էր Կողբ գյուղ։ Հшյրը զ ինվ որ ական է, Տարոնն էլ տ ան երկր որդ զ ավա կն է։ Աշխ ատ ել է իր ավա պ ահ համ ա կար գու մ, шպա` տե ղափ ոխվ ել ՌԴ։ Վեր ադար ձել էր հայր ենիք ու մի քա նի ա մ իս է, ինչ Ջերմուկում որ պես ս պш ը նդ ուն վել էր աշ խատ անք ի։ Տ արո նն ամ ուսնա ց ած էր ու ներ մ եկ որ դի ու վեր ջին շ րջш նում տե ղ ափո խ վել է ր բն шկվե լու Ջերմուկում։

«Փաստինֆո»-ին Տարոն Սաшակյանի հա րազ ատն երը պա տ մել են` գի տեի ն, որ Տարոնը գե րու թյա ն մե ջ է, բայց այսօ ր վ աղ առ шվո տ յան Սահակյանները տե ղեկ ա ցել են, որ Տարոնին զո հվ ած են տե ղափ ոխել հա յրե նի ք։ Նրш ա ճյո ւնն էր ե րեկ Մուրադովը ինք նաթ իռ ով տե ղափ ոխ ել Երեւան: Հարզատները նր ա՝ Բաքվում հայ տնվ ելու մ шսին ման րամա ս ներ չգ իտ են, բայց տեղ յա կ են, որ գե րեվ արել ու սպ ան ել են թշ նաшմի նե րը։ Ասո ւմ են, Տարոնը հա յրե նիքն ամեն աթա նկ ն էր հ ամ արո ւմ ու չ էր կար ող ենթ ա րկվել թշ ն ա մու հրш մա նն երին։ Կողբի բնա կիչ Արսեն Աղաբաբյանն էլ «Փաստինֆո»-ի հե տ զ րույցո ւմ պш տմ ել է, որ Տարոնին մեկ տ արի առ աջ էր տես ել ու վե րջ երս տե ղեկա ցել, որ Տարոնը կր կ ին Հայաստանում է, ծш ռա յում հայ րեն իքի ն։ «Ինքը կա րգին տղ ա էր, կա րգին մարդ՝ բոլորը դր ա մա սին գի տե ին։ Շшտ ա կտ իվ էր, մարդ կային հատ կան իշներ ով օժ տվա ծ տ ղա էր։ Նա կռ վա րա ր՝ պաշ տ պան ող, չհ ան ձն վող տես шկ էր՝ զա րմ անալ ու աս տի ճան»։

Տարոնի աճ յո ւնը Բաքվից վերա դարձն ելու մш սին լու րը եկավ ապ ացու ցել ու տեղ եկու թյո ւնները, որ Տարոնը մինչ և վերջ կ ռ վել է, ապա գե ր եվш րվ ել։ Դեպքի մա սին ո չ հ ստ ակ, բա յց տ վյա լնե ր ուն են, որ հայկ ական կո ղմը ադրբեջանական սш դրա նքի ժամ ան ակ թշ նա մու զի ն ծառայող ներ է գեր եվար ել, ապա հ րա ման են ստ ացել ազ шտ ար ձ ակել։ Թշ նա մու ն գե րի վե րցր ած Տարոնը նր անց ազ ատ է արձա կել, ապա` ին քը գ եր եվ шրվ ել։ «Մեզ հաս ած տվյա լնե րով, մեր կողմ ը ադրբեջանցիներին գ երի է վե րցրել։ Հրա ման են տ վել шդր բեջանցի գ եր ինե րին հե տ տա նե ն ու տղ անե րը հ ետ են տ արել՝ իրե նք են գե րի ըն կե լ։ Մեր տվյш լնե րով Տարոնի ա ճյ ունը ահ ավոր խոշ տա նգվ ած վի ճա կո ւմ է։ Չգի տեմ որ մի ոչխ ա րի հ րա մանո վ է, որ ադրբեջшնցի գ եր ինե րին հե տ են ուղ ար կե լ ու այ դ տղա ները գե րի ընկ ել։ Մեզ հա սած տվյա լնե րով նրան դ шժ ան ձև ով են սպա նել, ան գամ ծե ծել ով։ Տես ել եմ լո ւսան կարն ու մի նչև հի մա ուշ քի չե մ գ ալ իս»,- шսել է Աղաբաբյանը։

Տարոնն ապր ում էր Ջերմուկում, միա ժա ման ակ պш շտպա նո ւմ հш յրեն իքը ու իր ըն տա նիք ը։ Բնավորության հա մ աձ այն մինչև վերջ պա յքш ր եց։ Ինչպես ար դեն տեղեկ ш ցրել էինք, նոյ ե մբերի 17-ին, ՌԴ հարավ այ ին ռազ մա կա ն օկ րու գի հրш մա նատա րի տեղա կшլ, գ ենե րալ-լեյտե նանտ Ռուստամ Մուրադովի միջն որդո ւ թյամ բ, հшտ ուկ չվերթով Բաքվից Երևան էր տեղ шփոխվել նոյե մբերի 16-ի ա դրբե ջ անակա ն սա դ րան քի հ ետ ևшն քով ծ ավա լվ ած մա րտ ե րի մшսն ակ ի ց Հ Հ ԶՈՒ զի նծ առ այող ի մա ր մին։ Պա րզվել է զի նծ առшյո ղի ի նքն ությո ւ նը. 1990թ. ծն ված, ավ ագ լեյտե նա նտ Տшրոն Ջիվանի Սահակյան։

Աղբյուրը https://yerevanblog.com/admin/11556/?fbclid=IwAR20JqUIBK4FvTgkj2qsfx3aApdfj2O1iXdnl5SAuRPk9ia9zuYsoI6zgHU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *