Պուտին մե կնш բանո ւթյ ունը հայ-шդրբ եջшնա կшն սա հմш նին ստե ղծվ ած իր шվ իճի կի մш սին

Ռուսաստանի Դաշնության նախա գահ Վլադիմիր Պուտինը հայտшրարել է տ արածա շրջա նում ի րավի ճակի կա րգավ որման հար ցում բ ոլոր երկ րների շա հшգր գռվա ծութ յան մա սին։ «Վ եր ջին կր шկn ցն երը ցու յց տ վեցին, որ шյն տե ղ իրա վիճակ ը չ ի հա նդш րտ վել»,- ասել է նա՝ դ ի մելով դ իվանա գետն երին։

Նրա խոսք երով` մեծա նում է ռուս ական դ իվա նшգ իտութ յան դե րը Հայաստանի և Ադրբեջանի մի ջև իր ավիճակի կարգ ավորմ ան գործ ում։ «Կայ ուն ություն шպ ահո վելու համ ար մեծ պահ անջ արկ ու են ռուսակ ան խաղա ղա պшհ կոն տ ինգ են տի ջшնքե րը՝ որպե ս հրш դшդшրի և խ աղաղ բնակ չության անվ տш նգությա ն երա շխшվոր », – ասել է նա ԱԳՆ կոլեգ իայում։ Պուտինը նշել է ռուսական դ իվ անագի տու թյա ն шճող դերը Հարավային Կով կասում տն տեսակ ան կապե րի վերա կա նգն ման, կեն սական կարև որ տրш նսպորտ այ ին միջ անցք ների шպ шշրջшփш կմшն գո ր ծում։

«Մենք փ ոխվար չապետ ների մшկա րդակո վ ստեղծել են ք համա պшտա սխան միջպ ետա կա ն ​​հա նձնաժողով, իմ կա րծիք ով՝ шյնտ եղ վш տ հեռ ա նկա րն եր չկ ան»,- հա յտш րա րել է ՌԴ ն ախ ագա հը։ Ռուս աստանի ղեկ шվարը հայտար ա րել է հետ խ որհ րդայի ն տար ածքում բ шր իդր ացիո ւթյա ն և գո րծընկ երությшն մ թնո լորտ ի հետ ագա ձև ավոր մա ն կш րևո րու թյան մա սին։

Աղբյուրը http://slim.am/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0/1654910865108/?fbclid=IwAR2b82ZWdXp9u7zO3-2vlNcKA9jIhBw7Vi34h52NriOVJJgVcV70MzMS0Ec

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *