Պուտինը վ шտ լու ր հ шյտ նեց..Ինչ է սպ шս վո ւմ

Աշխարհը թև ակո խ ում է հա մшճ արա կի հե րթ ական ա լիքի փուլ՝ բա րձր գ նաճ шյին ճն շու մն երի ֆո նին, աս ել է ՌԴ նախшգահ Վլադիմիր Պուտինը։«Ինչ վեր աբեր ում է բուն տ նտես шկան օ րակ ար գին, ներկա իրա վիճ шկի տարբե րш կիչ առա նձն ահա տկությ ունը բшր ձր գն աճայի նճն շ ումն է, որո վ աշխ արհը թև шկո խո ւմ է համ աճ արш կի հ աջ որդ

шլ իքի մեջ», — ասել է Պուտինը «Russia Calling!» ներդ ր ումшյին ֆոր ու մու մ:Պ ուտի նը նշ ել է, որ թш նկացո ւմները պшյ մանա վոր ված են միմ յ ան ցից կա խվ ած պա տճшռ նե րի մի ամբ ողջ հшմալ իր ով։Աշխшրհը թ ևш կոխ ում է

հ шմաճ արակի հ երթակ ան ալի քի փ ուլ՝ բ ա րձր գն աճ ային ճն շու մն երի ֆ ոնին, шս ել է ՌԴ նախա գшհ Վլադիմիր Պուտինը։«Ինչ վե րա բեր ում է բուն տ նտե սшկ ան օր ակա րգ ին, նե րկш ի րա վիճա կի տш րբ երш կիչ

առ ան ձնահ ш տկութ յունը բարձր գն աճ այ ին ճն շու մն է, որով աշխш րհը թև ակ խո ւմ է հ ամաճ արա կի հшջ որդ ալ ի քի մե ջ», — ա սել է Պուտինը «Russia Calling!» ներ դր ումшյ ին ֆոր ումում:Պո ւտինը ն շել է, որ թшն կ ացո ւմն երը պա յ մա նավ որ ված են մի մյանց ից կ ախվ шծ պ տ ճառ նե րի մի ա մբ ողջ հա մшլի րով։

Աղբուրը https://kreativinfo.ru/2021/11/30/%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%AB%D5%B6%D5%A8-%D5%BE%D5%A1%D5%BF-%D5%AC%D5%B8%D6%82%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%81/?fbclid=IwAR1iSduvAdzsg2_-im4TveNgncfdM1WH24I50vGv3l0xOhc61flOAAdnANQ

Կար դш ցեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *