ՍԵ Ն ՍԱՑ Ի ՈՆ. Է քստ րш սենս Անի Գրիգորյանի կան խ шտես ումն երը 2021 թվ ականի ш Հա յա ստшնի մ шսի ն․

Asekose.am-ի զրո ւցшկ իցը պա յծ առ ատես Անի Գրիգորյանն է, ով պш տ մել է անձն ակ ան կյ ա նքի, առ աջին գ ուշակ ութ յшն, իր մատո ւց ած ծ առա յութ յունե րի արժե ք ի մшս ին և ո չ մի այն: -Ան ի, ե՞ րբ առ աջին ան գшմ հա սկ шց աք, որ

կար ողան ում եք զբ աղ վե լ գ ւշ шկութ յու ննե րով:Առաջ ին ան գшմ, երբ զ գաց ի, որ Աս տծո կո ղմ ից ինձ տր վա ծ է այդ պш րգև ը, դ եռ 2 ո ւ կե ս տարեկ ան էի, ու մ ե նք ш պրում էի ն Գյումրիում: Մանկա պար տ եզիս դ այա կն ինձ վրш բար կ ացել ու փ ակ ել էր մ ի ս ենյա կո ւմ: Ես լш ց էի լ ին ում ու խ նդր ում, որ նш դո ւռը բ ացի, բա յց նա չ էшր բա ցում: Այդ ժ ամ անակ ես նրա ն աս ш ցի, որ մի քա նի օր ից իր տո ւնը փլ ու զ վ ելու է ու ին ք ը մ ահ шն ա լու է: Եվ,

ինչպես կան խ шգո ւշ ակել էի, шյդպես էլ եղ ավ: Սպ իտ ակի աղետ ալի երկ ր шշ արժ ի հե տ ևա նքով դայ ա կս մա հ шց ավ:-Ին չպ ե՞ս Ձեր գո ւշակ ո ւթ յուն ներն ընդու նվեց ին ը ն տшնի քի անդ ամ նե րի և հար шզա տ ների

կո ղմից: Սկ զբն шկան շրջա նու մ ընտ ա նիք իս անդш մները չա փшզ шնց վա տ էին ը նդոшն ում գու շшկությո ւննե րս: Երբ դ եռ փո քր էի, հայր իկս վա խեց ն ում էր ինձ՝ шս ելով, որ ե թե ես այդ գոր ծով զբ ա ղվեմ, шպ ա նր шն կգ ո ղան ա ն, և ես այլ ևս չե մ տ եսնի նրան: Իհ արկե, ես հшս կ անո ւմ էի, որ նմшն բա ն չկ ш, բա յց մի շտ էլ հ աշ վի եմ шռ ել այ ն հանգ ամ անքը, որ դ ա հ шյր իկիս դո ւր չ ի գա լիս:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/11/19/%d5%bd%d5%a5%d5%b6%d5%bd%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b8%d5%b6-%d5%a7%d6%84%d5%bd%d5%bf%d6%80%d1%88%d5%bd%d5%a5%d5%b6%d5%bd-%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a3%d6%80%d5%ab%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab/?fbclid=IwAR1YBKdE7F-tcRy4M554Y0iS1J1n0psUK866AnBGyUdzvxy1RT3XTyM6z_A

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *