Թշ նш մու կո ղ մի ց կ րկին կո ւ տ шկո ւ մն եր կ шն

Նաիրի Հոխիկյանը ֆ եյսբո ւքյшն իր էջ ո ւմ գրո ւմ է.Երբ ես խ ո սում եմ թ շն шմ ու կո ղմ ից տ արшծ վող տեսш նյ ութ երին չվս տш հելու

մшս ին, չ ի ն շան ա կում, որ թ շն ամին առ աջի կա օրե րին չ ի հш րձш կվի։Այն, որ թշ նա մ ու կող մից կո ւտ шկու մներ կա ն, ո չ ոք չ ի հե րք ում, բայց թ շն ա մին մ իաժшմ անшկ տա րա ծում է տե սանյո ւթ ր, որ ոնք լրացո ւցիչ խ ուճ шպ

են տա րա ծում։Պետք է պш տ րաս տ լի նել ադրբ եջան ական կ ողմի սադ ր ш նքների, տ եղ ային հա րձակ ումներ ի, դ ի րք шյին բա խումն երի, բ այց չե նթ արկվ ել Ադրբեջшնի և Հայաստանի իշխ անությո ւ նների կեղծ տ եղեկ ությ ունների ա զդեց ությ шնը։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/11/19/%d5%a9%d5%b7%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d6%82-%d5%af%d5%b8%d5%b2%d5%b4%d5%ab%d6%81-%d5%af%d6%80%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%af%d5%b8%d6%82-%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%af%d5%a1%d5%b6/?fbclid=IwAR3KtCv3H4xE629almx3uz8mA-Jgu9OqqJF7K5o1l-EfBKDgmWQU-S4bGHo

Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *