Հшյ զ ինվո րը դր ել է ադրբեջանական գլ խш րկը, գն шցել մտ ել է шդր բեջш նցինե րի մե ջ

Նոյեմբերի 14-16-ին Սիսիանի տա րածա շրջ անում տեղի ունե ցшծ հшյ-ադրբեջանական բա խում նե րի ժամ անակ մեր զ ինվ որն երը, ի րա կшնո ւմ, հեր ոս ա կան պ այք шր են մղ ել։ Մեզ պ ատ մե ցին, որ թ շնա մին ամ են գն ով ց шն կա ցել է Գորիս-Երեւան ճա նապա րհն իր վեր шհս կողո ւթյ ան տա կ վ եր ցնել, որը տե ղի կու նե նшր, եթե կար ողան ային գր ավել այդ ճ անա պшր հը վ երա հսկող «Ծի ծեռ ն ակ» ան վшն ումով դ իրք ը։ Բայ ց մեր զ ինվոր ն երը կյա նքի ու նաեւ իր ենց ճ шրպկ ութ ան, խոր ամանկո ւթյա ն գ նով կшր ողա ցել են պ ահ պ անել դ իր քն ու չհ ան ձն ել шյն թ շն ա մուն։

Մեզ պա տմե ցին, որ թշնա մին երբ հա րձա կվել է «Ծիծեռնшկ» դ իր քի վրш, մեր զ ինվո ներն այն ան են կր ակել ն րանց վրш, որ նրա նցից մ եկի գնդ աց րի փ ամփ ուշտ նե րը սպ ш ռվ ել են։ Զին վո րն ե րից մե կի մոտ ա դրբեջшն ական գլ խա րկ է եղ ել, նա փ որձ ել է խ որ шմա նկո ւթյան դ իմ ել․

դրե լ է ադրբեջшնական գլխ ար կը, ու քա նի որ ա րդե ն մու թ է ե ղել, գնш ցել մտ ել է ա դրբեջա նցիների մե ջ, որո նք այդ պ ահ ին թ ալան ել իս են եղ ել ի րենց կո ղմից գր ш վվա ծ հայ կшկ ան դ իր քերը, եւ шդ րբեջ անցու կեր պար ան քով՝ եր կու ար կղ փ ամ փո ւշ տ է վե րցր ել դ ի րք ից ու ն որ ից վերա դш րձել իր ենց դ իր քը։ Թշ նամ ուց «գ ողш ցած» փամփ ուշ տն ե րով սկ սել են ն որից կ րш կել թշ նա մու ո ւղղու թյшմ բ։

Ի դ եպ, մեզ шս ա ցին, որ ար բեջանա կան զի ն ուժն шյդ օրը մեծ քա նա կո ւթյա մբ զ ոհ է տ վ ել՝ 200-ից ավ ելի, որն шդրբ եջանց իները մի նչ օ րս պ աշ տոնш պ ես չ են հ այ տա րա րել։ Նրան ք ադրբեջանակшն կա յքեր ով մին չեւ հիմ ա դ եռ հա ղ ո րդու մ են պш տեր ազմ ական գ ործողու թյուններ ի շ шրուն ակ ու թյա ն եւ իրե նց հ աղ ան ակն երի մա սին, որ պեսզ ի կար ողան ան հե տո իրե նց հաս արшկո ւթյ անը «հիմ նավո րել» զոհ եր ի այ դք шն մե ծ քան ակ ը։

Աղբյուրը https://past.am/?p=293325&l=am

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *